258 yezigidi ebhuqwa yindlala kwihlabathi

Ingxelo yombutho wezizwe ezimanyeneyo ithi ngabantu abakumakhulu amabini namashumi amahlanu anesibhozo ezigidi kumazwe angamashumi amahlanu anesibhozo abajijwa yindlala kwihlabathi.

Le ngxelo igxile ngoku kodwa kunyaka ka2022 othe wagutyungelwa lilifu lendlala ngenxa yemfazwe eqhubeka phakathi kwelizwe laseRashiya kwakunye nelizwe laseUkraine. Kuthwa inani labantu ababhuqwa yindlala kwihlabathi linyuke ngamandla kwisiqingatha sokugqibela sonyaka ophelileyo u2022, kwaye kukho amazwe asixhenxe ekulindeleke ukuba ajongane neyona ndlala ingazange ibonwe.

Ngonyaka ka2021 ibingabantu abakwikhulu namashumi asithoba ezigidi abebejongene nendlala kumazwe angamashumi amahlanu anesithathu. Ukunyuka kwamanani wabantu abazalwa kwihlabathi kudlala indima kule meko,logama esihla amalinge okuvelisa ukutya kuluntu. Amazwe aphambili ngezinga lendlala emandla kwihlabathi aquka iSomalia, Haiti, Afghanistan, Burkina Faso, Nigeria, South Sudan kwakunye yeYemen.

Othethe egameni lombutho wezizwe ezimanyeneyo uAntonio Guterres uthi abantu behlabathi mabavelise ukutya okwaneleyo. “Ngonyaka ka2021 belingaphantsi koku elinani,kunyaka ophelileyo linyuke kakhulu, asazi ukuba ingxelo ka2023 izakusiphathela ntoni yona,” kutsho uGuterres. Uthi imeko yezimali engazinziyo kwihlabathi kwakunye nemfazwe namarhe emfazwe enza kubenzima ukusebenza.

“Ngamazwe alishumi elinethoba achatshazelwe zimfazwe ezibangele ukuhla kwemveliso zolimo kwihlabathi, kunzima ukulima nokuhamba kwemithwalo yokutya ngokunjalo,” kutsho uGuterres.

Ngenxa yemfazwe amasimi okutya ayatshiswa, imfuyo nezinye iimveliso zitsho zingakwazi kuthunyelwa kubantu abazidingayo. “Amazwe alishumi elinesibini kwihlabathi ajongene ngqo nengxaki yemozulu eguqukayo, yenza ukuba lomazwe angakwazi ukuvelisa ukutya ngokufanelekileyo,” ucacisa atsho uGuterres.

Le ngxelo ithi lemeko yokunqongophala kokutya kwihlabathi inyanzela ukuba imibutho,oorhulumente,amafama nolungubanzi lumanyane kwenziwe amacebo okukhulisa imveliso yokutya. “Ngaphandle kokutshintsha kwendlela yokwenza izinto kumafama, oorhulumente noluntu ngokubanzi ingxaki yokunqongophala kokutya kwihlabathi ayinakuliwa ngokupheleleyo,” utsho Guterres.

Imibutho yabasebenzi ephuma kumazwe ahlukeneyo ehlabathi idibene eRawutini ngelikhangela amacebo okulwa iingxaki ezambethe ihlabathi. Ingxaki yokunqongophala kokutya yenye yengxaki ezithe zaxoxwa kulo ndibano eParktonian Hotele kumbindi weRawuti.

Bakumashumi amathathu anesihlanu ezigidi kumazwe angamashumi amabini anesihlanu abantu abamele ukuba benzelwe ama ebo akhawulezileyo okuba banikwe ukutya okwaneleyo. Ilizwe lase Afghanistan, DRC, Sudan neYemen ngamanye walo mazwe adinga uncedo olungxamisekileyo lokutya ukuze akwazi ukumelana nemeko zokunqongophala kokutya.

Ingxaki yemozulu nemeko yezopolitiko engazinzanga ibonwa njengeyona ngxaki iphambili,kodwa kunjalo iingxaki ezibangelwe sisifo ugawulayo kwihlabathi nazo zingunobangela. Amazwe amaninzi kwihlabathi anyanzeleka ukuba akunqumamise ukuveliswa kokutya ngenxa yemiqathango ayavela ngenxa yesifo seKhorona.

Imveliso yengqolowa,umbona nojongilanga zibetheke kakhulu ngenxa yokungazinzi kwezimeko sele zibaliwe kwihlabathi. Amazwe ehlabathi awakwazi kuthengiselana ezimveliso ngenxa yemfazwe nezinye iingxaki ezixake ihlabathi.

“Kukho imibutho yamafama kwimbombo zonke zehlabathi, ngoko ke kubalulekile ukuba lomibutho iqalise ukumanyana icele uncedo korhulumente nakwimibutho efumileyo kwihlabathi ngokubanzi,” kucacisa uGeterres.

Amacebo nendlela ezintsha zokwenza izinto zinyanzelekile ukuba ziqwalaselwe ukuze kukhule iimveliso zokutya kwihlabathi.