African Agri Investment Indaba eKapa

Inkomfa engezolimo notyalo mali eKapa. UMFANEKISO: African Agri Investment Indaba

Iqale ngokusesikweni inkomfa yamafama aphuma kwihlabathi eKapa ngelizama ukukhangela izisombululo, amacebo nokusebenzisana kwezolimo iAfrican Agricultural Investement Indaba.

Iqonga lengxoxo kulo nyaka lishayelwe ngoosaziwayo neezangxa kuqoqosho lezolimo uHans Bogard weFMO Development kwakunye noCheyo Mwenechanya weZANACO Bank kwa noMicheal Boakye.

Esombulula inamba kule ngxoxo uCheyo Mwenechanya weZANACO ubonise amafama aphuma kwihlabathi ngokubaluleka kweTeknoloji kwezolimo.

“ITeknoloji ulubeka kwelinye inqanaba ulimo nokufuya, yenza ukuba amafama afikelele kwinqaba angazange acinge ukuba angafika kulo,” kutsho uMwenechanya.

Le nkomfa isoloko ikhangela iindlela zokukhulisa amafama kwaye umcimbi weTeknoloji usoloko uhamba phambili. Nangona esekho amafama asebenzisa iindlela zakudala, kodwa uninzi lamafama lungena ngamandla kwiTeknoloji.

“Ukusebenzisa iTeknoloji kulimo nokufuya kwenza ukuba amafama onge ixesha nemali, afikelela kwizinto ezininzi ngexesha elinye,” uhambisa atsho uMwenechanya.

Uthi akukho kukhula koqoqosho kunokuze kubonwe kwihlabathi ukuba ezolimo zishiywa ngasemva. “Kodwa amafama nawo kufuneka ahambe nexesha, iTeknoloji yindlela yokwenza ukuba amafama enze imali ngaphandle kokusebenza nzima,” utsho uMwenechanya.

Minyaka le lenkomfa imema amafama, izifundiswa neengcali zolimo ukuba zithethe gabalala ukuze kuphuculwe ulimo kwihlabathi.

UMicheal Boakye weEcobank uthethe banzi ngemeko yezimali zokukhulisa amafama amancinci, aphakathi namakhulu kwihlabathi ngokubanzi.

“Amafama abaluleke nje ngazo zonke izigaba zentlalo, ngoko ke kubalulekile ukuba oorhulumente nemibutho ezimeleyo bayithathele ingqalelo imeko yokuxhaswa kwamafama ngezimali,” kutsho uBoakye.

Le nkomfa yasungulwa libhunga iAfrican Agricultural Council ngeenjongo zokukhulisa amafama ngolwazi kweli nakwihlabathi. Amafama akumanqanaba ahlukeneyo anikwa ithuba lokuthetha kule nkomfa. Zingamashumi amathathu iinkampani ezithe zaxhasa le nkomfa eziphuma kumazwe ehlabathi nakuMzantsi Afrika.

Le nkomfa inegalelo elimandla kumafama asakhulayo kweli loMzantsi Afrika nakwihlabathi. Amafama amancinci amenyelwa kule nkomfa ziinkampani zabucala okanye amaSebe karhulumente.

Iziko laseConvention Centre eKapa lisoloko liyindawo efanelekileyo yokwenza lo msitho minyaka, kuba iinkampani zifumana indawo eyaneleyo yokubonisa iimveliso zazo.

Ngamakhulu alithoba iingcali zolimo, ize ibengabatyali zimali abakumakhulu amathathu namashumi amathandathu anesihlanu abathatha inxaxheba kule nkomfa.