Ahlutshwa ziimpukane amafama eAustralia

Impukane ehlasela iziqhamo ezityalwe kumafama aseAustralia.

Umsebenzi wokuvelisa iziqhamo uneengxaki ezininzi njengazo iindlela zokulima nokufuya, iimpukane ezitya iziqhamo yeyona iphambili eAustralia.

Iqumrhu elibizwa ngokuba yiFruit Fly Emergency Response elimiselwe ukujongana nale ngxaki lithi amafama achitha imali esilwa neempukane.

Ukukhula kwenani leempukane ezihlasela amasimi weziqhamo kubangela ukuba amafama asebenzise imali eninzi kwiinzame zokulwa iimpukane.

Enye yeendlela ezisetyenziswa ngala mafama kukuthenga izibulala zinambuzane.

Ukuvela kwezi mpukane kumasimi weziqhamo eAustralia kubangela ukuba kulibaziseke ukuthunyelwa kweziqhamo kwiimalike ezahlukeneyo.

Ezisindileyo iziqhamo kwezi mpukane zinyanzeleka ukuba zicochwe ngezithako ezinqanda ukunaba kweempukane nezinye izinambuzane phambi kokuba zithunyelwe emalikeni.

Eli qumrhu lithi umsebenzi walo ophambili kukuqinisekisa ukuba iziqhamo zabo zikhuselekile nokuze zikwazi ukuthunyelwa kwiimalike ezifumanekayo. Iingingqi ezichaphazeleka ngamandla kule ngxaki ziquka iAdelaide nezinye ke iindawo.

Ukuhlaselwa kwamafama eziqhamo zezi mpukane kubangele ukuhla okumandla kumgangatho weziqhamo ezityalwa kwiindawo ezininzi zela lizwe.

Iimpukane zithanda kakhulu iindawo ezinokufuma nobushushu obukwiqondo elithile.

Amafama wengingqi yaseAdelaide agalele iimveliso zawo zolimo eziquka iziqhamo kuninzi leendawo zela lizwe laseAustralia.

Ezinye zeenzame ezenziwe ukukhusela iziqhamo kwezi mpukane ziquka amacebo asuka kwisebe lezolimo kufundiswa amafama ngeendlela zokuphungula izinga lokuzala kweempukane.

Le ngxelo ithi iipepile eziluhlaza nezibomvu nazo zichaphazelekile kolu hlaselo lweempukane. Oku kubangele ukunyuka okumandla kwixabiso leemveliso ezahlukeneyo zepepile.