AmaDamara iigusha zenyama

Zidlisela ngobuhle iigusha zohlobo leDamara.

Ezi zezinye zeegusha ekulula kakhulu ukuzifuya ngenxa yokuba ziphila lula nakwimeko ezingekho ntle, imbalela nezinye iingxaki. Igama elithi amaDamara ligama elaziwa ngazo ingakumbi kweli leMpuma Koloni nakwezinye iindawo ezinabantu abangamaXhosa.

Iingcali zokufuya ezigusha zithi zitya zityebe nokuba zikwindawo enjani. Zihambelana neendawo ezininzi zokondla iigusha, ezinengca eninzi okanye ezo ndawo zinengca encinci.

Uninzi leendidi zeegusha zikholwa ziphila yingca ebonakalayo eluhlaza. Iigusha zohlobo lamaDamara ziphila nokuba kwindawo enjani. Zikholwa kakhulu ngamathafa angenamithi, kaloku azikwazi kuhamba okanye ukuphila kwindawo enemithi.

Ngenxa yoboya obukhula bubebude ziyasokola ukuphila phakathi kwemithi ezi gusha. Kuthwa zibambeka emithini zingakwazi kuhamba ngenxa yoboya bazo, de zifunyanwe zinyamakazi okanye amasela.

Iinkunzi zeegusha zohlobo leDamara.

Azinabo uboya obunokuchetywa buthengiswe kuba buncinci bufutshane uboya bazo. Ukutyeba komzimba wazo yenye yeempawu eziphambili kwiimpawu zayo legusha.

Umsila wayo yenye yeendawo ezithanda ukutyeba ngamandla xa ithelekiswa namanye amalungu omzimba wayo legusha. Ngokombala ithatha imibala eyahlukeneyo, kuba zikho ezimhlophe, ezimdaka nezo zixube ubumhlophe nobumdaka ngaxesha nye.

Esona sizathu sokufuya ezigusha kukuvelisa inyama esemgangathweni, kwaye iyathandwa ngabo batya inyama yegusha. Igusha zamaDamara zomelele ngokwendalo yazo, zikwanobuqili obubodwa bokukhulisa amatakane wazo.

Umfama uJean du Plessis wase Mntla Koloni ngumfama weegusha zohlobo lamaDamara, kwaye uyazingca ngalo msebenzi.

Iphondo laseMntla Koloni lelinye lamaphondo afanelekileyo ukufuya ezi gusha kuba zikholwa ziindawo ezomileyo. “Ziwathanda kakhulu amatakane azo, ziyakhusela ngamandla naphantsi kweemeko ezinzima, oko kwenza ukuba uzithembe ezigusha,” kutsho udu Plessis.

Imazi yegusha yeDamara netakane layo.

Amazwe afana neNamibia neengingqi zeKaroo kweli loMzantsi Afrika likhaya elililo kwezigusha. Amafama weegusha eMpuma Koloni kumele ukuba akuqwalasele ukufuya oluhlobo lweegusha. Ngenxa yeemeko ezimbi zemozulu nezinye iingxaki.

“Xa kufike ixesha lokukhwela iinkunzi zezigusha zidingi ukuba uzikhethe uzibeke kude neemazi, ukukhwela kwazo kwenzeka ngokwendalo,” kutsho uDu Plessis.

Kukho ingxaki yokufa kwamatakane ehlala iqhubeka kubafuyi beegusha eziqhelekileyo kweli leMpuma Koloni, ukutshintshela kwezi gusha kungasisisombululo.

Mininzi imibutho kweli nakwihlabathi apho amafama afuya ezi gusha adibana ngeenjongo zokwabelana ngolwazi ukuze akhule.