Amagqabi ethanga kwimpilo yomfama

Amagqabi ethanga kwimpilo yomfama.

Amaxesha amaninzi amagqabi wethanga yenye yezinto elahlwa kude xa ithe yaqhawulwa kwigaqa lethanga. Oku kwenziwa kukuba ambalwa amafama anolwazi ngenzuzo yempilo efumaneka kumagqabi ethanga.

Maxa wambi amagqabi ethanga alahlwa kude ajike abe sisichumiso okanye inkunkuma engena xabiso. Amagqabi ethanga aqulethe izakhamzimba eziquka iVithamini A noC, iKhalsiyam kwakunye neAyoni.

Ngaphandle kwezakhamzimba eziqulethwe nguVithamini A ezincedisa ukuphucula impilo yamehlo, kukakho inzuzo kwimpilo yesikhumba. UVithamini C yena uqulethe izithako ezincedisa ukunyanga amanxeba, amathambo aphukileyo, isikhumba kwakunye namazinyo.

Kukwakho ubungqina bokuba amagqabi wethanga ayawunyanga umhlaza logama ikwabangela ukuchuma kwenzala kootata. Amagqabi ethanga ayakwazi ukuthintela izifo ezininzi ezihlasela abantu abadala ngeminyaka. Ukuxhuzula sesinye sezifo ekuthwa ziyathinteleka ngokutya amagqabi wethanga okanye amanzi walo, kodwa ke oku akuqinisekiswanga.

Xhamla impilo kumagqabi ethanga yakho.

Uyabulawula ubushushu begazi logama ikwathoba iqondo lokunyuka kweswekile kwabo bagula yiswekile. Ingqokelela yezakha mzimba ezifumaneka kwithanga zinceda ukuqinisa amajoni omzimba kwabo banamajoni omzimba obuthathaka.

Ngoko kubalulekile ke mfama ukuba ungawalahli kude amagqabi wethanga, koko uwagcine ukuze uzuze impilo. Lo gama iyenye yendlela zokucoca ukuwaqokelela, kodwa ikwalikhubalo lokuphila kwabadinga ukuxhaswa empilweni. Amagqabi wethanga asematsha ngawona athwele uninzi lezakha mzimba ezincedisa umzimba ukuba ulwe nazo zonke iingxaki zempilo.

AmaXhosa akudala ayethanda kakhulu ukutya amagqabi wethanga kwangaphambi kokuba kuvunwe. Esi sidlo sasibizwa ngokuba yimithwane, kudityaniswa amagqabi wethanga, amagaqana amancinci wethanga nezinye ke izibiliboco zasemasimini.

Xa amakhosikazi wamafama weloxesha ephuma emasimini ebephuma equlethe indibanisela yezo zinto zizakufika zixatyelwe zityiwe ekhayeni. Kwakudala yayikho imfumfu yolwazi lokuba amagqabi ethanga kuquka neentanga zethanga ziyancedisa kootata abakhulileyo abangaqhubi kakuhle ebhedini.

Amagqabi wethanga ahamba wodwa ngokuqinisa amajoni omzimba ukuze akwazi ukuzilwela kwingxaki zokuhlaselwa komzimba zizifo. Akho amagosa karhulumente azingcali kwizityalo anokunika ulwazi ngangaphezu koku mafama.

Kubalulekile ukuba umfama aqwalasele ukuba xa esikha amagqabi wethanga athatha izinto ezingumngeneleli ezilikhula. Zininzi izinto ezifana negqabi lekhula xa usikha imifuno yakho, ezo ziquka ingqangangqanga echazwa ukuba inokungozi nezinye ke. Qalisa ke mfama ukuxhamla impilo kumagqabi ethanga olityale ekhayeni okanye kwifama yakho. Ngaphandle kokuzuza ngokwempilo uyakuba ucoca igadi okanye intsimi yakho.