Asungule umbutho amafama weRooibos

Intsimi yeRooibos kummandla weentaba zaseCederberg eNtshona Koloni. Umfanekiso: Rooibos Route

Ngokwentetho yesiNtu oluhlobo lweti lubizwa ngokuba yiBholani ngenxa yendawo yokuqala ukutyala okanye eyathi yafunyanwa kuyo le ti. Uninzi namhlanje luyazi ukuba yiRooibos ngenxa yokukhula kwezinga lokufunda kwabantu nokuhamba kolwazi.

Imbali yale ti ithi yabhaqwa ngabaThwa kwiintaba zaseBholani eKapa ngeminyaka yoo1700. AbaThwa bayisebenzisa ixesha elide nje ngeyeza lokunyanga izinto ezininzi, kaloku abaThwa bebezingcungela zokuchana amayeza.

Xa uthetha ngezona ti zemveli yiBholani kwakunye neBhuru, kwaye iBholani ibenethamsanqa lokuqatshelwa ngabathengi behlabathi. Namhlanje iBholani okanye iRooibos ithengiswa kwiindawo ezininzi zehlabathi ngenxa yokuba kukho isiqinisekiso sokuba iqulethe izithako ezinempilo.

Idlala indima enkulu ukukhulisa nokuqinisa imeko yezimali kweli nakwihlabathi. Oku kungenxa yokuba amafama avelisa iBholani aqeshe abantu abathi bavelise ukutya kumakhaya abo.

Okokuqala ke ezimbalini, amafama avelisa iBholani okanye iRooibos eNtshona Koloni asungule umbutho. Lo mbutho iRooibos Producers’ Association usungulwe eMarcuskraal kufutshane naseCitrusdal, eNtshona Koloni.

Le ndawo usungulwe kuyo lo mbutho yenye yeendawo ezinembali entle yokuveliswa kweziqhamo ezifana neemveliso zeorenji.

UWerner Nieuwoudt utyunjwe nje ngosihlalo wokuqala weRooibos Producers’ Association eMzantsi Afrika.

‘“Ubumkhulu kakhulu umdla wamafama ukuba kuveliswe umbutho ofana neRooibos Producers’ Association, kudala ufunwa ngamafama lo mbutho,” utsho uNieuwoudt.

Amafama angamalungu alo mbutho kulindeleke ukuba ahlawule imali engangewaka leerandi isithuba sonyaka, ukuze kamva ahlaziye ubulungu bawo.

“Le mali izakuba yimali ezakusetyenziswa ukusungula iofisi nezinto zonke ezidingwa yiofisi esizakusebenzela kuyo,” kucacisa uNieuwoudt. Uthi banethemba lokuba bazakuqala ukumisa lo mbutho ngamalungu alikhulu namashumi amahlanu.

“Enye yeenjongo zethu kukukhulisa imveliso yeti yeBholani eMzantsi Afrika ukuze amafama avelisa le ti abone umahluko,” uhambisa atsho uNieuwoudt.

Uthi enye yeenjongo zabo kukukhulisa ngamandla imalike yeBholani kweli nakumazwe ehlabathi. INtshona Koloni kuphela kwephondo elivelisa iti yeBholani kweli.

Ambalwa amafama amnyama asele engenile kwimveliso yeti kweli leMpuma Koloni nakuMzantsi Afrika. Ukungahambi kolwazi yeyona ngxaki iphambili.