Ayekhokele kwamhlamnene amanina kwezolimo

Amanina bonwabile emasimini.

Indima edlalwa ngamanina kwezolimo isoloko ingaqondwa luninzi ngenxa yokungalandeli umsebenzi owenziwa ngamanina kwezolimo. Kwakwimihla yakudala amanina ebedlala indima enkulu, ephambili ukuqinisekisa inkqubo yokuveliswa kokutya kumakhaya wabo.

Oku bekusenzeka kuba ootata bebehamba besiya kusebenza emigodini nakwezinye iindawo bezamela amakhaya. Ezi mazi bezishiyeka neentsana zisalusa imfuyo yamakhaya wazo, zilima zingena nakokopolotyeni basekuhlaleni kuveliswa ukutya. Ngamanina ebeduntsuza unyaka wonke eqinisekisa ukuba imali esetyenzwa nzima ngamadoda wabo emigodini incediswa ngokulima.

Ngoncedo loorhulumente baloo maxesha amanina ebengena kwimibutho yamakhosikazi (Masakhane) ngeenjongo zokugcina isibane sivutha emakhayeni wabo. Bambi kubo bebengena ngaphantsi kweenkomo besenga ukuze kutyiwe ubisi kumakhaya besondla iintsapho zabo. Oku bekusenza ukuba amadoda afike kulinyiwe kufuyiwe nabantwana bondlekile kukutya imifuno emitsha, ubisi nezinye iimveliso ebezisenziwa ngamanina.

Abanye kubo bekuqaliswa ukulima amadoda wabo esesemlungwini, oku bekubanyanzela ukuba bakhokele iinkabi, babambe ikhuba okanye bahlwayele umbona. Oku kuthetha ukuba awaqalanga izolo ke amanina ukuba yinxalenye yokulima nokufuya.

Kumaxesha anamhlanje amathuba okungena kwezolimo kwamanina kwandile ngenxa yokuba imithetho ekhoyo ikhuthaza umakulingwane. Oku kuvule elona thuba lakhe lalihle lokuba amanina azibonakalise ngamandla ngokuvelisa ukutya nokufuya. Kwilingxilo eyahlukeneyo yokulima nokufuya uwafumana exakekile amanina evelisa ukutya.

Inina lixakekile emasimini. UMFANEKISO: NEIL PALMER

Ngaphandle kokuvelisa ukutya amanina ayafumaneka kwinqanaba lokunyanga izilwanyana engooGqirha bezilwanyana. Kumazantsi weAfrika ngamashumi amathandathu epesenti ekhuwlini amanina athatha inxaxheba kwezolimo ngokuthi alime afuye.

Nangona kunjalo angaphantsi kweshumi elinesihlanu lepesenti umhlaba onabanikazi bawo abangamanina ukuze bavelise ukutya. Kwintetho yakhe yobume besizwe kunyaka ophelileyo uMongameli weli uCyril Ramaphosa wathembisa ukukhulisa iinzame zorhulumente wakhe ukunika amafama angamanina inkxaso ayidingayo. Nangona esebenza ngokuzinikela amafama angamanina emsebenzini wawo, kodwa kusekho imiceli mngeni ethintela impumelelo yawo. Amanina ayasokola ukufumana inkxaso kurhulumente, koomasipala nakwiinkampani zabucala.

Kutshanje urhulumente weMpuma Koloni uwonge ngembasa amanina azibalule ngokusebenza ngokulima nokufuya. Imali ehamba nezi mbasa ihamba umgama omncinci ukukhulisa amafama angamanina kumsebenzi wawo.

Ngonyaka ka2017 kwakhutshwa ingxelo yokuba ngamashumi amathathu anesithandathu ekhulwini epesenti amanina athatha inxaxheba kwezolimo. Ilizwe lasePakistan lixhomekeke kakhulu kwezolimo, kuthwa amanina ngawo amaninzi kwinkqubo yokulima nokufuya kwelalizwe.