Ibuyile iNampo eBothaville mafama

Umboniso wezolimo wamafama waminyaka le iNampo ibuyile kwakho eBothaville eFreystata kwinyanga ezayo. Lo ngomnye wemiboniso emidala yamafama eMzantsi Afrika kwaye sele usaziwa ngamafama kweli lizwe nakwihlabathi jikelele.

INampo ikwinqanaba lemiboniso yamafama efana neRoyal Show ebanjwa eMgungundlovu minyaka le.

Lo mboniso waseNampo uhlala uxhobisa amafama ngolwazi, imfundo nezinto ezintsha ukuze akhuthale kumsebenzi wokulima nokufuya. Iingcali zolimo, izifundiswa, amafama kwakunye nabo basakhulayo kwezolimo baxhamla lukhulu kulo mboniso minyaka le.

Amafama afumana ithuba lokubonisa umsebenzi wawo, logama bekwathengisa iimveliso zabo zolima nokufuya. UChris Burgess oyinzalelwane yaseNdwe eMalahleni nguye oququzelela lomboniso nje ngesiqhelo.

“Sijonge ukunaba ngamandla kulo nyaka sifundise, kwaye sixhobise amafama ngeendlela ezininzi,” kutsho uBurgess. Umboniso wamafama iNampo uqhubeka kabini ngonyaka eBothaville eFreystata naseBredasdorp eNtshona Koloni. Nangona kunjalo, le miboniso iqhubeka ngamaxesha ahlukeneyo kwezi ndawo zombini.

“ENtshona Koloni siya ngenyanga yoMsintsi ngeenjongo zokunika amafama kwela cala ithuba lokuba athabathe inxaxheba, logama kweli cala sizama ezingingqi zikumbindi welizwe,” kutsho uBurgess.

Minyaka le kubakho izithethi ezinika ulwazi nenkuthazo kumafama ukuze angatyhafi kumsebenzi wawo wokuvelisa ukutya ukuze litye ilizwe loMzantsi Afrika.

“Injongo ephambili kulo nyaka kukuxoxa ngeendlela zokugcina imeko nentlalo yasemaphandleni isemgangathweni, kugcinwe nembali ekwezondawo ngaxeshanye,” uhambisa atsho uBurgess.

Uthi intlalo yamaphandle yeyona iyinxalenye yamafama kuba amafama avelisa ukutya kumaphandle elizwe. “Ngenxa yeemeko zopolitiko, abo bahlala kumaphandle oMzantsi Afrika bayahlupheka, abanamanzi, abanambane, abanazindlela ngoko ke kumele ukuba sibakhumbule,” utsho uBurgess.

Amafama weli angamaxhoba weemeko zendlela ezimbi, umbane ohambayo nolwaphulo mthetho lwasefama. “Khumbula ukuba kwezifama zikulamaphandle kuhleli imbali ikwalilifa kwizizukulwana, ngoko ke sizakukhangela amacebo neendlela zokuba singenza ntoni ukuvuselela ubomi nophuhliso kumaphandle,” kucacisa uChris Burgess.

Ngenxa yobu athalala bamagosa karhulumente, azikho iindlela eziya kwiifama zeli, logama kukwakho ingxaki yokhuseleko.

“Sijonge ukunaba ngamandla kwindlela namacebo okuqhubela phambili uphuhliso kumafama ahleli kumaphandle welizwe loMzantsi Afrika,” uvale ngelo uBurgess.

Ngenxa yokungafumani inkxaso, kunqabile ukubona amafama amnyama ezenzela imiboniso yawo.