Ichaphazela iintsana indlala

Ukulima nokufuya sesona sisombululo sikhoyo sokulwa indlala kweli nakwihlabathi.

Umbutho iDo More Foundation uqinisekisa ukuba abantwana ngabona bachatshazelwa ngamandla yindlala ebangelwa kukuhla kwezinga lokuveliswa kokutya. Ukuhla kwezinga lokuveliswa kokutya kweli nakwihlabathi kubangela ukunqongophala kokutya, ukunyuka kwamaxabiso nokuphela kwemisebenzi kubazali.

UWarren Farrer weDo More Foundation uthi uphando lwabo lufumanisa ukuba ngabantwana awona maxhoba okunqongophala kokutya emhlabeni. Uninzi lweentsapho ezingathathi ntweni zinabantu abasebenza ezifama besamkela imali encinci okanye engekhoyo.

“Ngonyaka ka2020 ngamashumi amabini anesithathu ekhulwini eepesenti abantu abaphila ngendlala eMzantsi Afrika, oku kuchaphazela ngamandla abantwana,” kucacisa uFarrer.

Uthi abantwana abakwazi kuphuma baye kuzifumanela amanye amacebo okufumana ukutya njengabantu abadala.

“Abantwana baxhomekeka ngokupheleleyo kubazali, abazali baphalelwa yimisebenzi kutsho kungabikho ukutya, ukulima nokufuya kungayinciphisa le ndlala,” kutsho uFarrer.

Abanye abantwana bashiya amakhaya besiya kuhlala ezitratweni ngenxa yokuba abazali besoyisakala ukuzama amanye amacebo xa bephelelwa ngumsebenzi.

“Sisele nokulima nokufuya kuphela ngoku ukulwa indlala ebhuqa ihlabathi, zimfazwe, zimozulu eziguqukayo zonke ziyazenzela, ngoko makulinywe,” kucacisa uFarrer.

Le ngxelo ithi lishumi elinesithathu ekhulwini abantu abasokola kakhulu ukufumana into esiwa phantsi kwempumlo imihla yonke, kwaye abantwana bachaphazeleka ngamandla.

“Ingxaki yendlala eMzantsi Afrika ayinikwa ingqwalasela eyifaneleyo, ngenxa yoko iyaqhubeka ihlasela abantwana ngaphezu kwabo bonke abantu, sikholelwa ukuba ukulima nokufuya kungabuyisa isidima soluntu kukhusele abantwana,” kutsho uFerrer.

Urhulumente weli unenkqubo yokondla ngokutya abantwana ezikolweni. Kuthwa enye yenjongo zoku kukuncedisana nabantwana abangenakutya emakhayeni abo.

“Abanye abantwana bahlala bodwa emakhayeni abo, akukho kwam umntu abanokubuza kuye ukuba kuphina ukutya,” kucacisa uFarrer. Amaxabiso okutya enyuka yonke imihla ngenxa yemfazwe, imeko yemozulu nezinye izinto eziyingxaki emhlabeni.”

Amaxabiso okutya lutsha lokuqala kuyo yonke le nto, kwaye la maxabiso asinakuwalawula ngaphandle kokuba kulinywe kuveliswe ukutya okwaneleyo. Iingxaki ezibangwe kukuqhambuka kwesifo seKhorona ngo2020 yenye yeengxaki ezibange kwanzima ngamandla kubantu belizwe loMzantsi Afrika nehlabathi.

“Xa kunokulinywa ezikolweni abantwana baboniswe ukubaluleka kokoveliswa kokutya, kuvuselelwe iigadi zasemakhayeni nasekuhlaleni, konke oku kunganceda,” ucebise watsho Ferrer.

Uthi isikhokelo esisiso, urhulumento oluzinzileyo nenkxaso yabezoshishino inganceda ukulwa le ngxaki eyambethe uMzantsi Afrika nehlabathi.

“Imeko yethu eMzantsi Afrika ingcono ayifani namanye amazwe ehlabathi, ingakumbi amazwe aseAfrika, kodwa oko akuthethi ukuba singazami ukukhusela abantwana kwindlala,” uvale ngelo uFerrer.

Ngenxa yoku abantwana bashiya isikolo bazibone bengena engxakini yokutshaya iziyobisi nokusela utywala. Abangamantombazana bayakhulelwa bambi kubo bathengise ngomzimba.