IDwarha namafama

IDwarha lizibonakalisa emva koMsintsi.

Le yinyanga yokuqikelelwa kwehlobo elizayo ukuba lizakuba njani ngamafama elizwe loMzantsi Afrika ngokwembali. Oluqikelelo belisenziwa ngoku kodwa ngomhla weshumi kule nyanga yeDwarha amafama ephikisana exoxa ngelithi lizakuba njani ihlobo elilandelayo.

Kaloku ngaphambi kokufika koqikelelo lemozulu ngokusebenzisa inzululwazi yaseNtshona imozulu ezayo ibijongwa kwimozulu ekhoyo.

Kuthwa ke amafama ngaphambili ebejonga ukuba inyanga yoMsintsi iphele ikhona na nokuba kukanye na imvula. Olo uqikelelo belulandelwa luqikelelo lokuba ngomhla weshumi kwinyanga yeDwarha kubekho intshizane.

Le ntshizane ngoko qikelelo lamafama ibithetha ukuba ngenene ihlobo elizakulandela liza nemvula eyaneleyo kumafama. Imvula le yinto yonke kumafama, kuba kaloku akukho nto inokwenzeka efama ngaphandle kwemvula.

Liqhayisa ngobuhle balo iDwarha.

Umfama olimayo nomfama ofuyileyo uxhomekeke ngamandla kwimvula ukuba inethe ukuze kubekho utshintsho kwimfuyo nesityalo. Amafama amvelaphi yawo isuka kwelase Ntshona ebesebenzisa olulwazi lokujonga imozulu yomhla weshumi kwinyanga yeDwarha ukuze athathe izigqibo zokuba kulinywa ntoni kwihlobo elilandelayo.

Olu lwazi belunceda amafama ukuba ayazi ukuba kukho imfuneko yokuncedisa ngezichumisi na okanye hayi, konke oku kusekelezelwe kwimozulu yomhla weshumi kwinyanga yeDwarha. Kaloku amafama ahlala ethandazela ukufumana imvula yonke imhla, logama ekwahlala ebulela imvula kuThixo yonke imihla.

Emva kokuna kwemvula yomhla weshumi kwinyanga yeDwarha amafama ebedla ngokuqalisa ukulungisa izixhobo zokulima, iimbewu nezinye izinto azidingayo emasimini.

IDwarha nobuhle balo entwasahlobo.

Kukwa ngelixesha apho amanye amafama ingakumbi lawo afuya iigusha athatha khona isigqibo sokucheba iigusha zawo. Kaloku ukuna kwemvula ngomhla weshumi kwiDwarha kuthetha ukuba kuzalandela ifuthe elinobushushu, kutsho inkolo yamafama.

Amafama amvelaphi wayo iseAfrika wona akholelwa ukuba imozulu yehlobo elilandelayo ifundwa ngoku jonga isibhakabhaka ebusika. Ngoko ke ngokwenkolo yamafama aseAfrika nezinye ke izizwe sele isaziwa imozulu yehlobo elizayo ukuba izakuba njani.

Inkcuba buchopho zemozulu zeenkolo zase Afrika beziye zixelele amafama ebusika ukuba ihlobo lonyaka lowo lizakuba nemvula encinci okanye eninzi. Oku bekusenziwa ngokukhangela iimpawu ezithile kwiinkwenkwezi, ilanga nenyanga ngokunjalo.

Olu lwazi lufunyanwa ngokuba kujongwe indlela ezimi ngayo iinkwenkwezi, inani lazo nemibala egqamayo xa zilayitile. Ilanga lona belijongwa ukuba lishushu njani, okanye liphole kanjani, oko kunike ulwazi ngento ezakuqhubeka ehlotyeni.

Nobusika ngokunjalo nabo bebufundwa ngoku jonga inyanga, ilanga neenkwenkwezi ukuba zinjani. Into ibidibanisa ezinkolo inye yeyokuba xa ithe imvula ayafika amafama namakholwa amanyana kwangoko ukuya kuyicela kophezulu. Imvula ikuko konke kumafama nemfuyo nezityalo zawo.