IHereford yinkomo yenyama

Iinkomo zohlobo lweHereford zisuka kwilizwe laseNgilane kwindawo ekuthiwa yiHerefordshire, iyaziwa ngokuqina kwayo ngeendlela ezininzi.

Ngokuhamba kweminyaka ezi nkomo ziphuculwe umnombo wazo ngokudityaniswa kwencindi yemfuza.

Ukuqalwa kwazo ukuqatshelwa ezi nkomo zazisetyenziswa njengeenkomo zokutsala imithwalo. Kamva ezi nkomo ziye zasetyenziswa njengeenkomo zokuvelisa inyama ngenxa yeempawu ezabonwa ziingcali.

Iinkomo zohlobo lweHereford zezinye zeenkomo eziphambili ukuvelisa inyama esemgangathweni ophezulu. Inyama yenkomo yeHereford incamise ngencasa ngenxa yezithako eziqulethwe kwizihlunu zolu hlobo lwenkomo.

Nangona kunjalo, le nkomo ivelisa umyinge wobisi oluncinci, kodwa londlekile kuba liyakwazi ukondla amathole wayo akhule ngendlela eyiyo.

Ezi nkomo zimelana ngamandla nembalela, zikhula zityebe ngokutya ingca eqhelekileyo ngaphandle kokufuna ukutyiswa okanye ukuxheshiswa.

Incasa encamisileyo efunyanwa kwinyama yenkomo yeHereford ibangelwa phakathi kwezinye izizathu kukutya ingca yendalo.

Inyama yeHereford iqulethe izakhamzimba ezifana neprotheyini, i-iron kwakunye novithamini B.

Le nkomo imfutshane okanye ayinamphakamo ungako, oku kuyenza ukuba yomelele ukuze ikwazi ukujongana nembalela nezinye iimeko ezinzima.

Amaxesha amaninzi le nkomo inombala obomvu nobuso obumhlophe kwaye oku kunomtsalane owodwa.

Ezi nkomo ziqala ukuzala xa zineminyaka emithathu ukunyuka, zithatha iminyaka elishumi elinesine zizala.

Iinkomo zeHereford ziinkomo ezingena lula kwiimeko ezahlukeneyo, ziphila ngaphandle kweengxaki. Ziphila ngamandla kwimeko enengca encinci, iindawo ezomileyo, kwiingqele nakwezinye iimeko ezinzima.

Iinkomo ezininzi ziba ndlongondlongo ngenxa yeendlela ezahlukeneyo ezikhule ngazo, kodwa iinkomo zohlobo lweHereford ziinkomo ezizolileyo ezingena bundlobongela ngokwendalo yazo.

Ngaphandle kombala obomvu namhlophe, zikhona iinkomo ezimnyama namhlophe ezikwa ziinkomo zeHereford.

EMelika ukhona umbutho ekuthwa yiHereford World ojongene nemveliso neengxaki zohlobo lweenkomo zeHereford. Kweli loMzantsi Afrika kukho iSouth African Hereford Association neminye imibutho yamafama weenkomo zeHereford.