Iindlela zokunkcenkcesha

Ukunkcenkcesha yenye yezinto ezibaluleke kakhulu kumsebenzi wasefama, ingakumbi kumafama alimayo. Kaloku imvula ifika ngamaxesha wayo, ethi maxa wambi ifike emva kwexesha elide sele zisengxakini izityalo. Ukunkcenkceshela izityalo ngundoqo kumsebenzi wokulima iindidi zezityalo emasimini nakwiigadi zasemakhaya.

Sebenzisa indlela eyiyo yokunkcenkcesha

Zininzi iindidi neendlela zokunkcenkcesha, zonke ke zixhomekeka kumhlaba wakho nezityalo ezo uzinkcenkceshayo mfama.

Ungankcenkcesha ngokusebenzisa ifolo, ungankcenkcesha ngokusasaza amanzi phezu kwezityalo zakho, okanye unkcenkceshe ngokusebenzisa amathontsi.

Indlela oyisebenzisayo yokunkcenkcesha ixhomekeka kakhulu kwizinto ezifana nobudala besityalo sakho, nomyinge wamanzi onawo nezinye ke.

Amanzi ahlala ezingcanjini ukuze akwazi ukuncedisa isityalo ukuba sikhule, sihlale simanzi. Ezi ndlela zokunkcenkcesha zibangela ukuba amanzi wakho aye ngqo kwisityalo.

Yenza amaxesha okunkcenkcesha kakuhle

Amaxesha okunkcenkcesha abalulekile ukuba abayinxalenye yesicwangciso sakho sokukhulisa izityalo zakho. Kubalulekile ukuba unkcenkceshe ekuseni lingekaphumi ilanga mfama, okanye emva kwemini xa sele litshonile ilanga mfama.

La maxesha unkcenkcesha ngawo ancedisana nezityalo ukuba zikwazi ukumumatha amanzi aneleyo. Xa litshisa ilanga izityalo azikwazi kugcina amanzi kwiingcambu zawo.

Beka imehlo kukufuma komhlaba

Ukubeka imehlo kwizinga lokufuma komhlaba wakho kuncedisa ukuba ungafaki amanzi logama umhlaba usafumile. Xa usafumile umhlaba asikho isizathu sokuba uqhubeke ufake amanzi, kaloku oku kufuma kokuhlala ezingcanjini.

Sebenzisa umnwe wakho ukukhangela ukufuma komhlaba wakho, oku kukuxelela ukuba izityalo zakho ziyawafumana amanzi.

Zikwakho izixhobo zokukhangela ukufuma komhlaba okuhambelana nala maxesha. Zikwakho iindlela zokugcina obu bushushu kumhlaba wakho mfama ukuze kukhuseleke izityalo.

Iindlela zokonga amanzi xa unkcenkcesha

Enye yeendlela zokugcina amanzi kukuba usebenzise amanzi emvula ukunkcenkcesha izityalo zakho. Qokelela amanzi uwagcine kwindawo ethile ukuze abeyinxalenye yokunkcenkcesha kwakho mfama.

Tshintsha tshintsha izityalo zakho

Ukutshintsha tshintsha izityalo ozityalayo kwenza ukuba ukwazi ukonga amanzi, kuba izityalo ezi azityi manzi akumyinge olinganayo.

Ngomnye unyaka utyala ezinye ukuze usebenzisa umyinge othile, kodwa xa uthe watshintsha komnye unyaka usebenzisa amanzi angaphantsi okunkcenkcesha.

Gcina ubutyebi bomhlaba wakho

Ukutyala izityalo zakho kumhlaba ongatyetyiswanga kubangela ukuba amanzi wakho angasebenzi kakhulu. Ngoko ke kumele ukuba utyale kumhlaba otyetyisiweyo ukuze uphungule umyinge wamanzi onkcenkcesha ngawo.

Oku ungakwenza ngokufaka umgquba nezinye izinto ezidingwa ngumhlaba wakho ngokweengcebiso zeengcali. Ezi zezinye zezinto ezibalulekileyo ukuze unkcenkcesho lakho likwazi ukuncedisana nawe mfama kumsebenzi wakho.

Gada ukuvuza kwemibhobho yakho

Ukunkcenkcesha kwenzeka kakuhle okanye lula xa imibhobho osebenza ngayo isebenza ikwimeko entle. Xa ivuza imibhobho yakho yenza ukuba ulahlekelwe ngamanzi ebekumele ukuba uyawasebenzisa.

Kwimbalela ekhangeleka ihlasela ihlabathi, kubalulekile ukuba amafama akhangele iindlela zokunkcenkcesha oku kuko.