IKalikuni efama

IKalikuni kudala likhona kwintlalo yoluntu, lithandwa ngenxa yezinto ezininzi eziquka inyama yazo, kanti namaqanda azo atyiwa nje ngawe nkukhu.

Inyama yeKalikuni yeyona nto ithandwa kakhulu ngamafama afuye esi sidalwa kuquka nabo bathi bayifumane ngokuyithenga. Emva kweenyanga ezintandathu likhona, liba ligqibelele ukukhula, oko kuthetha ukuba lingaxhelwa lityiwe inyama okanye lithengiswe.

Ithokazi okanye imazi yeKalukuni iba nobunzima obuzikhilogram ezisixhenxe xa ligqibile ukukhula, logama inkunzi yalo iba nobunzima obukhilogram ezilishumi elinanye ubunzima. Xa zithe zagqithisa kobu bunzima ziyaqhubeka zikhula ngokwakha umzimba omkhulu kunowesiqhelo.

Inyama yeKalukuni ihamba phambili ukuthandwa kumazwe amaninzi ehlabathi, oku kungenxa yezizathu ezahlukeneyo.

Ezinye izizwe zisebenzisa inyama yeKalukuni kwizinto zeenkolo, logama ezinye izizwe zisebenzisa inyama nje ngezinye inyama. Kumazwe aseAfrika inyama yeKalukuni ihamba emva kodwa oku kuyaguquka kuba baninzi abantu abaqaphela ubumnandi bayo.

Uninzi lamafama aseAfrika afuye amaKalukuni ngeenjongo zokuhombisa bengenanjongo zokutya inyama yazo ezintaka, kodwa ngoku liyakhula inani labo bathanda inyama yazo.

Kwilizwe laseKenya inkampani yakwa Farmers Choice iyaziwa ngokuvelisa inyama yehagu, kodwa ngoku le nkampani iguqukele kwinyama yeKalukuni emva okuqaphela ukuba iyathandwa ngabantu.

Amafama weKalukuni kumazwe ahlukeneyo axabisa ngokwahlukana xa ethengisa le nyama ethandwa kakhulu. Inyama yalo iqulethe incasa efana neyenyama yenkukhu, kodwa yahlukile.

Amafama weKalukuni athanda ukuthengisa inyama yezintaka, awafane athengise intaka ephilayo okanye uboya bayo. Intsiba zazo ezinde ziyasetyenziswa ngabo bakwazi ukuhomba nokuhombisa abanye abantu.

Eli lixesha lokuba ezintaka zivelise amaqanda nanje ngoko zivelisa amaqanda kubekanye ngonyaka ngeli xesha enyakeni. Ziyazala amaqanda alishumi ukuya kumashumi amabini phambi kokuba zifukame ezintaka.

Amaqanda azo ohlukile kwawe nkukhu, makhulu kwaye angqoqo ngombala. Ayatyiwa ke nawo nje ngawe nkukhu ngokuwaqhotsa okanye uwapheke ngamanzi.

Ukuze aphile kakuhle kufuneka ukuba ubenomhlaba owaneleyo, indawo enamanzi nokutya, kodwa ziyayitya ingca ezintaka. Ziyamelana nobushushu ngaphandle kwengxaki ezintaka, ukanti nengqele nayo ziyakwazi ukumelana nayo ngenxa yoboya obusemzimbeni wayo.

Akulula ukuhlaselwa kwazo zizifo, kodwa xa kuthe kwakho isifo kulula ukuba uzibone zisifa ngokukhawuleza okanye ngamanani aphezulu. Kubalulekile ke ukuba udibane noGqirha wezilwanyana ngokukhawuleza xa uqaphela ukugula okanye kukho efileyo kuzo.

Xa liphethwe kakuhle iKalukuni lizala iqanda libelinye ngemini, okanye lizale iintsuku ezintathu ukuya kwezine evekini. Inyama yalo ithengiswa kakhulu kwiivenkile eziphambili ezithengisa ukutya, uluhlaza okanye okanye iphekiwe imnandi inyama yalo.