Ikhula egadini yakho emva kwemvula mfama

Emva kwemvula enethe kwiindawo ezininzi zeMpuma Koloni noMzantsi Afrika amafama alindeleke ukuba ajongane nekhula elininzi ezigadini ngenxa yale mvula.

Okona kubalulekileyo ke mfama kukwazi izizathu zokususwa kwekhula phakathi kwezityalo zakho. Ikhula liba zizinto ezininzi ezingatyalwanga eziphuma ngenxa yendalo, ziqulethe ukufa kwizityalo zakho.

Ikhula livala ukuhamba komoya ngoku khululekileyo phakathi kwezityalo, kaloku izityalo zidinga umoya, ilanga nemvula.

Xa kukho ikhula phakathi kwezityalo zakho aziwufumani ngokwaneleyo umoya nelanga ngokunjalo. Isixa esithili somoya sithintelwa okanye sithathwa likhula.

Amanzi asuka emvuleni nawo afika engenelanga kwisityalo, kuba ezinye izityalo ziwatya ngengcambu amanzi. Ingcambu zezinye iindidi zekhula nazo ziyafunxa kumanzi nje ngezityalo zakho. Maxa wambi ikhula likhula logqithe izityalo zakho ozityale ngenjongo emhlabeni wakho.

Oku kugquma isityalo ukuba singafumani ngokwaneleyo izithako zokwakha umzimba waso. Amafama amancinci alima ezigadini ngawona axhatshazwa kakhulu likhula elikhula phakathi kwezityalo zawo. Ukusebenzisa umgquba kakhulu yenye yezinto ebangela ukuba umhlaba wakho uthwale ikhula elininzi.

Ukusebenzisa izichumisi kakhulu nako kubangela ukuba umhlaba uvelise ikhula ngamandla. Iingcali zendalo zikhuthaza ukuba xa lithe lakhula ngokugqithisileyo ikhula phakathi kwezityalo zakho kufuneka ukuba ungathandi ukusebenzisa izibulala khula.

Kaloku izibulala khula zinobungozi obukhulu kwizityalo zakho, kumoya nakwindawo ngokubanzi nangona zijoliswe ukubulala ikhula nje.

Zingawenzakalisa umhlaba wakho, umhlaba ulahlekelwa zizithako zawo rhoqo xa usebenzise ezinye izibulala khula.

Ngenxa yokuba engenaxesha, ephangela okanye exakeke zezinye, amafama amancinci ayathanda ukusebenzisa izibulala khula. Ungalitshabalalisa ikhula ngokulixhwitha, usebenzise isandla, umhlaba uthambile imvula inethe ngokwaneleyo.

Ukuthamba komhlaba kungancedisana nawe ukwenza lomsebenzi wokuxhwitha ikhula ukucoca igadi yakho. Ukulilinda likhule ngokucacileyo ikhula kwenza ukuba ukwazi ukulibamba lula ulikhuphe neengcambu zalo emhlabeni.

Ukuxhwitha kwenza ukuba kungabikho ngcambu ishiyekelayo emhlabeni ngaphantsi, oko kuthetha ukuba alinakuze liphinde likhule kwakho ikhula kulo ndawo.

Xhwitha ikhula ngokweziqendwana ezincinci egadini yakho ukuze ungazixheshi, uqinisekise ukuba ziphume neengcambu izithole zekhula elo.

Ukuna kwemvula rhoqo kuthetha ukuba nawe mfama zilungiselele ukuxhwitha ikhula rhoqo phakathi kwezityalo zakho.