Ikhule nge-13% imveliso yezolimo

Imveliso yezolimo ikhule ngeepesenti ezilishumi elinesithathu kweli kwisiqingatha sokuqala sonyaka ka2024 ngokwengxelo ekhutshwe ngabakwaStatistics South Africa.

Ulimo kweli luquka iimveliso zolimo kwakunye nezo zokufuywa ezithi zijike zixhelwe. Iimveliso zolimo kweli zithengiswa kumazwe ahlukeneyo ehlabathi, kwaye liyakhula inani lamazwe amkela iimveliso zolimo zoMzantsi Afrika.

Oku kukhula kwenzeka nangona ilizwe loMzantsi Afrika nehlabathi lijongene nengxaki yokungabikho kozinzo kwezopolitiko nemozulu eguqukayo.

UMphathi weStatistics South Africa uJoe De Beer.

Ongumphathi kwiStatistics South Africa uJoe De Beer, uthi ngenene ingxelo yabo ibonisa ukuba zikhulile iimveliso zolimo eMzantsi Afrika.

“Zininzi izizathu ezibangele ukukhula kweemveliso zolimo zeli, ezo ziquka izivumelwano phakathi koRhulumente weli kwakunye namanye amazwe, ungabalula intsebenziswano yeBRICS,” kutsho uDe Beer.

Uthi ukuphucuka kwentsebenziswano phakathi kukaRhulumente neenkampani zabucala ingangomnye unobangela wokukhula kwezi mveliso zolimo.

“Ukuqalisa kokusebenza kwimizila ehambisa imithwalo yezolimo ukusuka emanxwemeni kunegalelo elikhulu kwizizathu zokukhula kweemveliso zolimo,” kutsho uDe Beer.

Ukukhula kweemveliso zolimo kweli kunegalelo elihle ekukhuleni kwemeko yokukhula koqoqosho, ukukhula koqoqosho kungadala amathuba emisebenzi.

Iimveliso zamaorenji, iinkozo nezinye iziqhamo zidlala indima enkulu ukukhulisa iimveliso zolimo eMzantsi Afrika.

Kolu lawulo luphelelweyo lukaRhulumente amafama asakhulayo axhotyiswe ngamandla ngeenjongo zokuba adlale indima ukukhulisa ezolimo.

Ecacisa ngoku uMphathiswa wesebe lezolimo nophuhliso lwamaphandle kuzwelonke uThoko Didiza wathetha wathi. “Injongo yethu kukuba amafama asakhulayo akwazi ukukhula ukuze afikelele kwinqanaba lokuba ngabathengisi abakwinqanaba lehlabathi,” watsho uDidiza.

IStatistics South Africa ikhupha ingxelo rhoqo ngesiqingatha ngasinye sonyaka ebonisa iinguqu ezenzekileyo kwimeko yezemali.