Ilima nezolimo

Amafama aseMooiplaas kwilima emasimini.

Kumaxesha akudala abantu besathandana, bexhasana, bevisisana, amafama asemakhaya ebexhasana ukulwa iingxaki zolimo. La mafama asemakhaya ebexhasana xa etyala, ehlakula okanye evuna umsebenzi wasemasimini.

Oku kwakusenzelwa ukuba kungasetyenziswa imali kwaye umntu ngamnye ancedise ngomsebenzi ukuze naye ancediswe.

Kwelinye icala, babencedisana ngokuphekela iqela labantu eliza kusebenza emasimini aloo mzi.

Le yenye yeendlela zakudala ezazisetyenziswa ngamafama antsundu ukulwa nokhula emasimini nangexesha lokuvuna. Kula maxesha anamhlanje, amafama kufuneka aqwalasele kwaye akhumbule iindlela zakudala zokwenza izinto.

Ngaphandle kokuba ilima belisenza lula umsebenzi, kodwa kwalona ilima belisenza ukuba amafama athandane, azane, kwaye akwazi ukwabelana ngezinto abanazo. Xa kwenziwa ilima, kubizwa abantu ngobuninzi kuba umfama lowo sele eqwalasele ukuba akanawo amandla okumelana nekhula entsimini.

Maxa wambi umlimi ubiza ilima xa ezakuvuna ukutya eshiywa lixesha, esenzela ukuba akhawulezise ukuvuna ungade ubole umbona okanye lonto ilinyiweyo. Ilima lenza ukuba umfama athathe ixesha elincinci ukwenza umsebenzi ubuzakuthatha ixesha elide.

Likwanika umfama ithuba lokuba asebenzise imali engeninzanga ukuzama ukusombulula ingxaki. Ilima likwabaluleke ngokuba amafama afundisana iindlela ezininzi zokwenza izinto ezahlukeneyo.

Amanye amafama ahlaselwa ziingxaki ebezinokusonjululwa lula xa kusetyenziswana. Kumaxesha angaphambili, bekubakho igosa likarhulumente elaliyinxalenye yalo msebenzi.

Kuthi ke ukuba igosa elo ngumfo okhutheleyo, abile, asebenze naye eyinxalenye yamafama lawo. Amafama ababenezinto emizini yawo, babexhela iigusha xa lo msebenzi wawusenziwa.

Oku kwenziwa ngeenjongo zokukhuthaza amafama lawo kumsebenzi owenziwayo. Ngaphezulu, amafama axhoba ngolwazi olubanzi lokujongana neengxaki ezahlukeneyo eziquka ulimo.

Kwilima ngalinye ke, amafama ahlala ezonwabisa ngengoma ehambelana nomsebenzi wasemasimini.

Kuculwa ingoma kuba kukhuthazwana ukuze ubunzima balo msebenzi bungavakali. Ukuculwa kwale ngoma kuhambelana nembali yamandulo yezizwe zaseAfrika ezazicula iingoma xa zisebenza okanye zisiya emfazweni. Ingoma ethi, guba molokazana, yenye yeengoma zasemasimini mhla welima.

Amafama akudala ebesoloko ekhathalela amafama angamanina ngokuthi kuqalwe ngawo xa kusenziwa ilima. Kaloku la manina kuqalwa ngawo ngalawo angenabo abayeni, bekuleqwa amasimi abo ke ahlakulwe okanye avunwe ngokukhawuleza ukuze kugqithelwe kwamanye amafama.