IMango yimveliso yaseNdiya

Umthi wokuqala weMango wafunyanwa kumahlathi aseNdiya kwiminyaka engamawaka amane agqithayo, yaza yangcanyulwa ngabo bazingeli bokuqala ukuyibona. Emva koko iMango yatyalwa kumakhaya athile kwilizwe laseNdiya yaza kamva yathengiswa kwimalike ezincinci nakwihlabathi.

Kunamhlanje iMango sesinye sezibiliboco esityiwa ngabantu abaninzi kwihlabathi. Ingingi yaseMyanmar nase Assam zezona zihamba phambili ngokuvelisa iMango kweliya laseNdiya. Esi siqhamo siyiMango sidume kakhulu ngokuvelisa izakha mzimba ezifana neVithamin A,C kunye noD.

Ulwazi nenkcukacha ezithe vetshe ngemveliso yeMango kwihlabathi zisuka kwiBhunga elibizwa ngokuba yiNational Mango Board. Ilizwe laseNdiya livelisa iMango ekumashumi amabini anesine ezigidi zetoni ngonyaka ngamnye,kwaye lomveliso ithi ithunyelwe kumazwe ahlukeneyo ehlabathi.

Umhlaba nemozulu yelizwe laseNdiya uyavumelana nokuveliswa kweMango nanje ngoko ithanda ubushushu obuhamba nokufuma okuthile.IMango isetyenziswa kumakhaya ngendlela ezininzi ezahlukeneyo eziquka ukutya kwakunye nezithako zokuthambisa umzimba nolusu.

IMango ifike kweli loMzantsi Afrika ngonyaka ka1920 kwingingqi yaseTzaneen eLimpopo nase Malelane eMpumalanga. Le Mango yatyalwa ngezithole ezazisuka kwilizwe laseNdiya,kwaye yayiuhlobo oluthile leMango. Kaloku iMango inendidi eziliqela ezithwele inkangeleko eyahlukileyo enye kwenye.

Ngonyaka ka1930 kufike ezinye iindidi zeMango kweli loMzantsi Afrika, oku kwabangela ukukhula okumandla kwimveliso yeMango kweli nakumazwe angabamelwane. Ngabarhwebi bamazwe wamaArabhu abahambise ezinye indidi zeMango kumazwe amaninzi aseAfrika.

Ilizwe laseMorocco lelinye lamazwe ahamba phambi kweli laseAfrika ngokuvelisa iMango emva kokuba bathi bayifumana kubarhwebi bama Arabhu. Kwindidi ezahlukeneyo zeMango uhlobo leMango elibizwa ngokuba yiAlphonso yeyona ihamba phambili ngencasa nezakhamzimba ezidingwa ngabantu behlabathi.

IMango sisityalo esikholwa kakhulu kukukhula kwindawo ezinobushushu obuthatha ixesha elide. Kweli loMzantsi Afrika ngamaphondo aquka iMpumalanga neLimpopo akwazi ukuvelisa iMango ngaphandle kwengxaki.

Kwingingqi zeMpuma Koloni ezigudle ulwandle ezifana neSajonisi ikhe ibekho iMango. Esi sisiqhamo esityiwa sinjalo, ukanti akho amafama athanda ukwenza umqwayito wayo nobiza ixabiso eliphezulu kakhulu. Incamisa ngencasa xa igqibile ukuvuthwa ivuze lomanzi amnandi.