IMassey Ferguson namafama oMzantsi Afrika

Endala igandaganda yeMassey Ferguson.

Igama elithi Massey Ferguson lelinye lamagama aphambili adlale indima enkulu kwezolimo kweli. Ngaphandle kokuvelisa oogandaganda abasemgangathweni le nkampani ikwavelisa izixhobo eziquka amakhuba, iplantara, ierhe nezinye izixhobo zokulima.

Zininzi izizukulwana zeli ezithe zaxhamla ngamandla kumsebenzi weemveliso zakwaMassey Ferguson. Amafama asezilalini akhuphesene ngokuthenga abagandaganda iminyaka eminzi.

Impumelelo yomfama kumafama asezilalini, kanti nalawo makhulu ibikade ibonwa ngokuba ngumnikazi wogandaganda weMassey Ferguson.

Izixhobo zabo zingena zinceda amafama akumanqanaba ahlukeneyo ukusukela kwiiminyaka engaphezu kwamashumi amane egqithileyo.

Ingadlangadla yeMassey Ferguson.

Oomatshini bakwaMassey Ferguson bazenzele isidima kweli ngokuthi baqhubeke ukuncedisa amafama ukuba bakhule kwezolimo. Ubuhlobo nobudlelwane obakheke ngenxa yezixhobo zakwaMassey Ferguson benze ukuba amafama weli alihloniphe igama elithi Massey Ferguson.

Ukuthembeka kwezixhobo zakwaMassey Ferguson kwenze ukuba lande inani labo bakwazi ukulungisa oogandaganda bale nkampani. Oku kwenza ukuba amafama azithembe, azithande izixhobo zale nkampani yakudala.

Inkampani yakwaMassey Ferguson iqalwe ukusebenza ngokusemthethweni ngonyaka ka1847 eMichigan eMelika. Kodwa iqale kweli loMzantsi Afrika ngo1958 emva kokuba umfama waseLydenburg waqalisa ukuthengisa izixhobo zoogandaganda.

Ibalisa ngobom igandaganda iMassey Ferguson.

Ingxelo ithi lo mfama waqalisa ngo1961 ukuthenga izixhobo zokulungisa oogandaganda kwinkampani yakwaMassey Ferguson. Zaqala ngalo nyaka ke ukungena kweli izixhobo kuquka noogandaganda bakwaMassey Ferguson.

Kumazwe aquka uMzantsi Afrika, Tshayina, Fransi naseBrazil, ziyafumaneka izixhobo zakwaMassey Ferguson. Eli gama lithi Massey Ferguson liphuma kumagama amabini uMassey Harris noHarry Ferguson abathi badibanisa izandla ukwakha le nkampani. Uninzi lamafama eMpuma Koloni aphile ngokulima ngoogandaganda bakwaMassey Ferguson.