Imveliso yomqhaphu eAfrika

Ilizwe laseNigeria lihamba phambili ngokuba lelona lizwe kudala lavelisa umqhaphu kwilizwekazi laseAfrika. Umqhaphu waqala ukuveliswa kwela lizwe ngonyaka ka1903 waza ngonyaka ka1974 kwangenelela iBritish Cotton Growing Association.

Imveliso yomqhaphu kwela lizwe iphazanyiswe kukufunyanwa kwemithombo yeoyile.

Oku kwenza ukuba amafama nabezoshishino batshintshe balandele kakhulu imveliso yeoyile. Kungona aqalisa ukwenza iinzame zokuvuselela imveliso yomqhaphu ngokutsha urhulumente welizwe laseNigeria.

Kulindeleke ukuba ikhule imveliso yomqaphu kwela lizwe, kwaye iza kudlala indima ephambili ukukhulisa imeko yezimali zelizwe laseNigeria.

Umqhaphu uveliswa kwiindawo eziquka iSavannah Belt kwela lizwe, ezo ziquka umntla kwakunye nomzantsi ntshona welizwe.

Iindawo eziquka iKano, Kaduna, Oyo nezinye ziindawo eziphambili ukuvelisa umqhaphu eNigeria. Nangona ilizwe laseNigeria lilelona lidala ukuvelisa umqhaphu eAfrika, ilizwe laseMali lihamba phambili ngemveliso yomqhaphu.

Ngokwengxelo yonyakamali ka2022, ilizwe laseMali livelisa umqhaphu okumakhulu asixhenxe namashumi amahlanu amawaka eetoni.

IMali ilandelwa lilizwe laseBurkina Faso nelizwe laseBenin ngokuba ngawona mazwe aphambili ukuvelisa umqhaphu eAfrika.

Ukuvelisa umqhaphu kunengeniso entle nanjengoko uninzi lwesityalo somqhaphu sithengiswa xa sisonke kwizigaba ezahlukeneyo. Iimveliso zomqhaphu ziquka ukuveliswa kweempahla, logama ioyile ephuma kumqhaphu isetyenziswa ukuvelisa iVithamini E.

Xa umfama efuna ukuqala ukuvelisa umqhaphu kufuneka afumane umhlaba, amanzi kwakunye nezixhobo ezifanele imveliso yomqhaphu.

Umhlaba wokutyala umqhaphu kumele ukuba ibengumhlaba otyebileyo ngendalo yawo, onokufuma okufanele imveliso yomqhaphu.

Umhlaba kumele ukuba ulungiswe ngokulinywa, uhlakulwe ukuze ulungele ukwenza imveliso efanalekileyo. Kula maxesha wobunzima kumele ukuba amafama aqwalasele iindlela ezintsha zokulima izityalo ezingasokolisiyo ukuzivelisa.