Indlela eyiyo yokulumla amatakane

Uninzi lwamafama ajongene nexesha elonwabisayo lokubukela iigusha neebhokhwe zawo zizala amatakane, ukanti zikwakho neenkomo ezizalayo.

Ukuzalwa kwamatakane yinxalenye yenkqubo yokukhula nokulawulwa ngokukuko komhlambi womfama lowo.

Kodwa kukho ixesha elibuhlungu nangona libalulekile nje – ixesha lokulumla amatakane koonina bawo.

Iingcali zithi itakane legusha okanye elebhokhwe liyothuka xa lilunyulwa kunina oko kutsho kuphazamiseke inkqubo yokukhula.

Ngoko ke kufuneka ukuba umfama alumle ngendlela eyiyo nangexesha elifanelekileyo ukuze akwazi ukuba nomhlambi wangomso.

Umbuzo ke wakho mfama uthi linini ke ixesha elifanelekileyo lokulumla amatakane akho.

Ixesha elifanelekileyo lokulumla mfama lixesha apho amatakane akho sele efikile kubudala beentsuku ezilikhulu ukuya kwikhulu elinamashumi amabini.

Ukanti akho amafama akhetha ukuba amatakane alunyulwe emva kweentsuku ezilikhulu elinamashumi amahlanu.

Oku kwenzela ukuqinisekisa ukuba amatakane ancance konke ngokwaneleyo koonina bawo.

Kukwakho amafama angxamayo ukulumla amatakane nathi aqalise ukulumla xa amatakane eneentsuku ezingamashumi amathandathu anesine kuphela ezelwe.

Ukulumla phambi kwexesha kunyanzelisa ukuba kubekho inkqubo engqingwa yokufunzela okanye ukondla loo matakane ngezidlo ezahlukeneyo.

Kubalulekile ukuqwalasela ubunzima bamatakane xa ulumla, ungayenzi impazamo yokugxila kwiintsuku zawo ezelwe.

Ukukhangela ubunzima bawo kubonakalisa ukuba axhamle izakhamzimba ezaneleyo koonina, kwaye akulungele ukuzimela ngaphandle kokondliwa ngoonina.

Kumele ukuba ubunzima bamatakane xa elunyulwa bube kumashumi amane anesihlanu eepesenti ekhulwini ubunzima.

Kuyingxaki ukuba amafama angayilandeli ukulumla amatakane ebunzima bungamashumi amabini anesihlanu eekhilogram.

Amatakane alunyulwe phambi kwexesha athatha elinye ixesha elide ukukhula, kaloku umzimba uyothuka xa usahlukana nobisi lukanina.

Ubisi lwegusha okanye lwebhokhwe lanele ukondla nokukhulisa amatakane logama esesiwini koonina, kodwa kufuneka ukuba anikwe ixesha elaneleyo ukuncanca.

Kusoloko kubalulekile ke mfama ukuba ukhangele ulwazi olululo kwigosa lezolimo elikufutshane malunga neendlela nexesha elilungele ukulumla amatakane akho.

OoGqirha bezilwanyana nabo bakho ukuze bakunike ulwazi oluchanekileyo malunga nexesha elifanelekileyo lokulumla amatakane akho.