Inencasa imibengo yenyama yedonki

Amaxesha amaninzi abantu abakholelwa ukuba inyama yedonki kukutya kwabanye abantu kweli loMzantsi Afrika.

Kwezinye iindawo zeli idonki le yaziwa ukuba ngumalahlwe nofele, inyama yayo ayazelwento koko ilahlwa injalo okanye inikwe izinja.

Abantu besizwe sabeTswana banembali endala yokuxhela iidonki bazitye emqaleni, kodwa ngoku baqale ukuyithengisa inyama yedonki.

Kaloku idonki le ngaphandle kwenyama yayo, ikwavelisa ubisi oluchazwe ukuba luqulethe ngamandla izakha mzimba ezikumgangatho ophezulu.

Ishishinii le nyama yedonki likhula ngokungxamileyo ngokukodwa kwidolophu yaseMahikeng eMntla Ntshona.

Kwinyama yedonki kuphuma inyama yokosa, eyokupheka, umqwayito nezinye iimveliso zenyama. Ngokombala wayo ithanda ukuba bomvu kakhulu xa uyithelekisa nezinye iinyama ezibomvu.

Izihlunu zayo zakheke ngokufanele ukuphekwa ngenene, ububomvu bayo abupheli naxa yenziwe umqwayito. Amashishini asakhulayo eMahikeng abonakalisa umdla kushishino lenyama yedonki kwaye kuthiwa yenye yeendlela ezilula zokuqala ishishini.

Idonki ifuywa emakhaya ngokuqhelekileyo nezinye izinto ezifuywa emakhaya. Kumaphondo afana neMpuma Koloni alikho ulwazi lokuba inyama, ubisi kwakunye nefele ledonki lingenza imali.

Kumazwe afana neTshayina kutyiwa inyama yedonki, ubisi kwakunye neemveliso zemfele zayo. Kweli xesha lokutshintsha kwemozulu neemeko zentlalo, kumele ukuba amafama aqalise ukufunda nzulu ngokuveliswa kwenyama yedonki nezinye iimveliso eziphuma kwidonki.

Uninzi lwezilamba zofele ezivela ngaseTshayina zenziwa ngofele ledonki. Ingingqi yaseMakhanda kweli leMpuma Koloni yaziwa ngokuba yeyona inenani eliphezulu leedonki kuzwelonke.