Ingaba uza nantoni umboniso wentsangu eKapa?

Intsangu ikhula ngokungxama nje ngezinye zezityalo ezingenisa imali kumafama welizwe loMzantsi Afrika. Kwinyanga yoKwindla kulo nyaka, amafama wentsangu aphuma kwihlabathi azakuba ekhangela amacebo neendlela zokukhulisa imveliso yentsangu kwihlabathi.

Eyona nto iphambili kukuba lo mboniso uza kwenza ntoni ukukhulisa amafama entsangu kweli. Amafama wentsangu eMzantsi Afrika kudala ekhona kodwa etshutshiswa ngemithetho ebinyanzela ukuba ingalinywa okanye ingathengiswa intsangu.

Akwaba lendibano ingakwazi ukunika ingqwalasela eyodwa kubantu ababetshutshiswa ngaphambili ngenxa yentsangu. Aba bantu babebanjwa ngenxa yokuthengisa intsangu, maxa wambi bagwetywe izigwebo ezivakalayo.

URhulumente waseTranskei wayeyitshisa intsangu ngeenjongo zokuba ingaphinde ikhule, kodwa oko kwakungabathibazi abantu ababephila ngentsangu ngelo xesha. Babehlala besilwa berhulubuluza bethengisa intsangu.

Akwaba iingxoxo ezintsha ngentsangu zinganika abo bantu babetshutshiswa amathuba wokuba nabo babengamafama entsangu aphumeleleyo. Nangona babetshutshiswa aba bantu kodwa babengayeki ukuthengisa intsangu, kuba intsangu ibincedisana neentsapho zabo ukuze ziphile.

Maninzi amakhaya asamileyo ngenxa yokuba abantu abaziinkokheli zalo makhaya babephila ngentsangu, ngokuthi bayithengise. Amakhaya amaninzi afundise iintsana zawo ezikolweni nakwiiYunivesithi ngenxa yokuthengisa intsangu.

Bambi kwabo babelima bethengisa intsangu kabuhlungu bakwazile ukuthenga imfuyo ngemali yentsangu. Oku kuthetha ukuba intsangu le ikwazile ukwenza uqoqosho olucacileyo kwimpilo yabantu basezilalini. Okusisimanga ke ngoku kukuba kuvela abantu abatsha abangxamele ukukhokela ukulinywa nokuthengiswa kwentsangu kuzwelonke.

Akwaba lomboniso ubunokuza neempendulu zale mibuzo ithi: Baphi aba bantu babetshutshiswa ngokulima nokuthengisa intsangu? Ngoobani aba bavelayo ngoku bengxamele ukuthengisa intsangu? Intsangu le sisityalo eziphumela ngokwendalo ezintabeni nasemahlathini.

Abantu bokuqala ukuqaphela intsangu ngabaThwa, bathi kamva bayilima kwezo ndawo abathanda ukuyilima kuyo, yiyo loo nto kusithiwa licuba labaThwa. Oku kuthetha ukuba intsangu le lilifa lezizukulwana zelizwekazi laseAfrika, ngoko kumele ukuba inikwe imbeko eyifaneleyo.

Lo mboniso kulindeleke ukuba uze namafama nabezoshishino abaphuma kwiindawo ezininzi zehlabathi ebonisa ngeemveliso zawo zentsangu.

Ngenxa yeempazamo zalo Rhulumente, abantu abathatha inxaxheba kushishino lwentsangu ngabantu abaxhamlayo ngexesha looRhulumente ababetshutshisa abantu abamnyama ababethengisa intsangu.

Intsangu ayilocuba kuphela, ikwasetyenziselwa ukwenza iimveliso zokutya eziquka izonkana ezincinci, iilekese kunye nezinye izinto.

Ukusukela ngomhla wamashumi amabini anesibini ukuya ngomhla wamashumi amabini anesine kwinyanga yoKwindla, kuzakuxoxwa logama kuzakuba kuboniswa ngeemveliso zentsangu eCTICC eKapa.