Inkuthazo kumfama uSihle Maseko

Umfama osemtsha uSihle Maseko kunye noMphathiswa weSebe lezolimo nophuhliso lamaphandle, uNonkqubela Pieters. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Umfama wodumo weMpuma Koloni uSihle Maseko uxhotyiswe ngogandaganda omtsha nguMphathiswa weSebe lezolimo nophuhliso lamaphandle, uNonkqubela Pieters.

Oku kusemva kokuba iphephandaba iEntsimini ivakalise isikhalo sikaMaseko malunga nokuswela kwakhe kumsebenzi wakhe wokulima.

UMaseko ulima imifuno kumhlaba ozihektare ezilishumi phezu komlambo uKieskamma ngase Qoboqobo. Lo gandaganda unikwe lomfama ekunye nezixhobo zokulima ukuze akhuthazeke kumsebenzi wakhe.

Lo kaMaseko ngomnye wamafama amatsha asebenzise ulwazi nemfundo yakhe ukuqala ishishini lokulima eqeshe abanye abantu.

“Ingakumbi kubantu abatsha ndingathi mabohlukane nokuzidela, baqalise ukwenza izinto abanqwenela ukuzenza ezimpilweni zabo, ayikho into engenakwenzeka,” watsho uMaseko kwincoko yakhe neEntsimini.

UMaseko unesivumelwano seminyaka elishumi kunye nosapho lakhe sokusebenzisa lo mhlaba. Iimveliso zakhe uzithengisa kwiindawo eziquka uMasipala wesithili saseChris Hani naseOR Tambo.

“Imveliso zam zemifuno zithengwa zivenkile eXesi, eDikeni, eMonti, eNgqushwa nakwezinye iindawo zeMpuma Koloni,” kutsho uMaseko.

Ukufumana kukaMaseko ezi zixhobo kuzalisekisa isithembiso esenziwa nguMphathiswa weSebe lezolimo eMpuma Koloni, uNonkqubela Pieters, sokuba uzakuqhubeka ewaxhasa amafama asakhulayo.

Esenza intetho yakhe yohlahla labiwo mali ekuqaleni kwalo nyaka uPieters wazibophelela ukuba uzakuxhasa amafama alulutsha.

Minyaka le elaSebe libekela bucala imali ukukhuthaza amafama kumanqanaba ahlukeneyo ukuze akhule kwiimveliso zawo.

“Sinqwenela ukubona amafama wethu esuka kwinqanaba lokuba ngamafama amancinci, kodwa bethengisa kumgangatho wehlabathi, oko ke kukukhula kwamafama,” kutsho uPieters.

Umfama uSihle Maseko usebenzisa ulwazi lakhe aluncance ngethuba esenza isidanga sezolimo kwiYunivesithi yaseFort Hare eDikeni.

“Ndinqwenela ukuba ndikhule ndibengumthengisi omkhulu wemifuno kweli leMpuma Koloni nakuzwelonke kwixesha elizayo, ndidale amathuba emisebenzi,” kutsho uMaseko.

UMaseko uthi waqalisa ukulima emva kokuba wathi wakruquka kuku khangela umsebenzi.

Umfama osemtsha uSihle Maseko kunye noMphathiswa weSebe lezolimo nophuhliso lamaphandle, uNonkqubela Pieters. IMIFANEKISO: ITHUNYELWE