Isengxakini imveliso yobisi kwihlabathi

Amafama wobisi kwihlabathi ajongene nengxaki yokuhla komdla wabathengi kwiimveliso zobisi ngenxa yezizathu eziliqela.

Imozulu eguqukayo ibangela ukuhla komgangatho wobisi oluveliswa ngamafama, oku kubangele ukuba abathengi abanolwazi olunzulu bakunxweme ukuthenga ubisi.

Ukungathengwa kobisi kubangela ukuba amafama avelisa ubisi azibone ehleli nobisi olungathengisekiyo, ngenxa yoko lihlelwe ngumgangatho.

UAlwyn Kraamwinkel wombutho iSouth African Milk Processors’ Organisation uthi ngenene isengxakini imveliso yobisi kweli nakwihlabathi.

“Esinye sezizathu zokwehla kwezinga lokuthengwa kobisi ziingxaki zokungabinamali kwabantu, uloyiko lwezifo ezikhoyo nalo ludlala indima kule ngxaki,” kutsho uKraamwinkel.

Uthi ihlabathi lijongene nengxaki yokuhla kwezinga lokuthengwa kwazo zonke iimveliso zobisi.

“Kukho uphando oluqhubekayo ukuzama ukukhangela omnye wonobangela woku ukuze silungise ingxaki, abantu balithande, balithembe, balithenge ubisi neemveliso zalo,” kutsho uKraamwinkel.

Ukuhanjiswa kweenkonzo eziquka amanzi acocekileyo, umbane nezinye kunegalelo ingakumbi kweli loMzantsi Afrika.

“Imozulu engaqhelekanga nayo idlala indima apha, kuba iinkomo zixhomekeke kwindalo ukuze zikwazi ukunika ubisi olusemgangathweni wokondla isizwe,” ucacisa atsho uKraamwinkel.

UKraamwinkel uthi intengiso yabo yobisi yonyaka ophelileyo ihle ngokucacileyo kweli nakwihlabathi.

“Kwiminyaka engaphambili ingeniso yobisi ibibonakala kakuhle ukukhula kwayo, kulo nyaka kuncinci kakhulu okwenzekileyo ukusukela ngenyanga yoKwindla,” kutsho uKraamwinkel.

Oku kungqinelwa yingxelo yombutho wezizwe ezimanyeneyo ngokwengxelo yeFood and Agricultural Organisation. Le ngxelo ithi ukusukela kunyaka ka2022 izinto azihambi kakuhle kwintengiso yobisi kwihlabathi.

Ulwazi lwemveli yaseAfrika lubonisa ukuba iindudumo ezimandla ezibonakala zihlasela iindawo ezithile zehlabathi zinegalelo elimandla kule ngxaki.