Isifo somlomo kwimfuyo

Isifo somlomo kwimfuyo siyaqhubeka sihlasela imfuyo yamafama kwiindawo ngeendawo zehlabathi.

UGqirha Danie Odendaal uthi kubalulekile ukuba amafama axhotyiswe ngezona ndlela ziphambili zokukhusela imfuyo kwesi sifo somlomo.

UOdendaal ngumphathi weRuminant Veterinary Association of South Africa ejongene nempilo yezilwanyana. “Iimpawu eziphambili zesi sifo kukuba imfuyo efana neenkomo, amahashe nezinye zibonakale zingenamandla okuzimela okanye ukuzihambela ngokwazo,” kucacisa uOdendaal.

Isifo somlomo kwimfuyo yenye yeengxaki ezintsha nezingxamele ukuphazamisa ngamandla umsebenzi wamafama.

“Xa inkomo ihlaselwe sesi sifo ikwabonakala ngokuvuza izinkcwe, ingakwazi kutya ke ngenxa yoko,” uhambisa atsho uOdendaal.

Kwiinzame zokuphungula umonakalo wokufa kwemfuyo ngenxa yesi sifo, uOdendaal uhambisa athi xa ecebisa amafama: “Kubalulekile ukuba abelusi bafundiswe ngokwaneleyo ngeendlela zokukhathalela imfuyo ngeli xesha, oku kunceda ukuba iimpawu zesi sifo baziqaphele kwangoko,” uhambisa atsho uOdendaal.

Uthi kufuneka ukuba abelusi bakwazi ukuchitha ixesha elaneleyo nemfuyo ukuze baqaphele ezi mpawu zisaqala.

“Indlela yokubamba isilwanyana esihlaselwe loluhlobo lwesifo ifuna ingqwalasela eyodwa, kufuneka umalusi ayazi ukuba ibanjwa njani, ikhathalelwa njani imfuyo ehlaselwe sesi sifo,” utsho uOdendaal.

Uthi amafama wemfuyo kufuneka abeneendawo zokubamba imfuyo ezisemthethweni nezixhobo zokubamba imfuyo ngokunjalo.

“Into yokuqala ekumele ukuba iyajongwa ziimpuphu kwakunye nomlomo kwakunye nangaphakathi komlomo wesilwanyana eso sihlaselwe sisifo,” kutsho Odendaal.

Uthi umalusi ekunye nomfama kufuneka baqhele ukuthatha imifanekiso yayo nantoni abayikrokrela ukuba ihambela nesifo somlomo kwimfuyo.

“Xa zifumaneka ezi mpawu kufuneka ukuba zichazwe kumagosa ezempilo kuquka nooGqirha bezilwanyana abakufutshane,” kucacisa uOdendaal.

Ukuchazwa kwezilwanyana ezifunyenwe zineempawu zesi sifo kunceda ukuba kukhuselwe nezo zingekasulelwa sisifo.

“Amanyathelo angamanye anokwenziwa ngenxa yeengcebiso ezivela kumagosa ajongene nempilo yezilwanyana,” uvale ngelo uOdendaal.