Ithemba kwisivuno seediliya

Umsebenzi wefama yediliya exakekile. UMFANEKISO: Lucas Ledwaba/Mukurukuru Media

Nangona amafama wediliya kweli ejongene neengxaki ezininzi eziphazamisana nokulima idiliya, kukho ithemba lesivuno esihle kwidiliya yalo nyaka.

Isivuno seediliya yalo nyaka sakubonwa ukusukela kwinyanga yoMnga walo nyaka nalapho amafama azakuba eqalisa ukuvuna.

URico Basson ngumlawuli weSouth African Wine esebenzisa ngamandla iimveliso zediliya xa isenza iwayini. UBasson uthi uninzi lenguqu ezenziwayo kuquka nemozulu yalo nyaka incedise ukuphucula imveliso yediliya.

“Ngokolwazi oluqokelelwe yiSouth African Wine Industry Information and Systems, imozulu entle eqhubeke kulo nyaka ka2023 inegalelo kwisivuno esihle seediliya,” kutsho uBusson.

Ukunqongophala kwemvula ebusika kudla ngokubangela ukuba idiliya ivunwe ingagqibelelanga xa kufike ixesha lokuvuna.

Abasenzi basefama bevuna idiliya.

Amaphondo atyala idiliya kweli ngalawo afumana imvula eyaneleyo ngeenyanga zasebusika. “Amaqondo aphakathi abangele imvula entle, ngawo enze ukuba idiliya yethu yalo nyaka ibeninzi ikwasemgangathweni,” kutsho uBusson.

Amadama amakhulu namancinci kwiindawo ezifana neNtshona Koloni afumene imvula entle ngenxa yale meko. “Konke oku kuphikisa ngokucacile iingxelo zokuba imeko yokutshintsha tshintsha kwemozulu kungabangela iingxaki, kodwa ke asinakudelela ngenxa yoko,” uhambisa atsho uBusson.

Amafama avelisa idiliya kweli aqeshe abantu abakumashumi asibhozo anesibhozo amawaka, logama engenisa imali ekwishumi elinesibini leebhiliyoni ngonyaka.

Iphondo leNtshona Koloni lihamba phambili ngokuvelisa idiliya ethi isetyenziswe ukwenza iwayini. Iwayini le isetyenziswa kumaxesha okutya naxa konwatyiwe ngabo bathanda ulonwabo.

Ngonyaka ka2005 umsebenzi wasefama omnye wayesamnkela imali ekumakhulu alithoba eerandi. “Ukuna kwemvula eninzi kumaphondo afana neNtshona Koloni kubangela ukufuma nokufudumala okuthandwa yidiliya xa ikwinqanaba lokukhula,” utsho uBusson.

Ebonakalisa isivuno sakhe umsebenzi wefama yediliya.

Umfama ophambili wediliya kweli uEtienne Terblanche uthi ngenene iimvula ezinileyo zenze umahluko. “Imvula ezine ngenyanga yoMsintsi zenze owazo umahluko, watsho waphucuka ngamandla umgangatho wediliya esemasimini,” kutsho uTerblanche.

Izandyondyo zemvula ezihlasele iNtshona Koloni nezinye iindawo zelizwe azenzanga monakalo ungako kwiifama zediliya.

“Isivuno sokuqala seediliya silindeleke kanye ngenyanga yoMnga, kwaye kuvuleka amathuba emisebenzi yethutyana kwanamathuba exesha elide,” kutsho uTerblanche.

Abantu abatsha abadinga umsebenzi abaphuma kweli leMpuma Koloni bafumana amathuba okusebenza xa kuvunwa idiliya eNtshona Koloni.