Ithengiswe kakhulu inyama yenkomo yaseNamibia

Umzimba wenyama yenkomo esilarheni.

Ngokwengxelo yebhunga elijongene nenyama eNamibia, iMeat Board of Namibia, linyuke kakuhle izinga lokuthengiswa kwenyama yenkomo yelizwe laseNamibia kumazwe angaphandle.

Ukuthengiswa kwenyama yenkomo yaseNamibia kunyuke ngamandla kwisiqingatha sesithathu salo nyaka ka2023. UThinus Pretorius weNamibia Agricultural Union uthi zininzi izinto ezibangele ukuba inyama yabo yenkomo ithengise ngokucacileyo kwesi siqingatha sesithathu sonyaka.

“Kwenziwe iinzame ezicacileyo zokuthengisa nokwazisa inyama yenkomo yethu kumazwe angaphandle, oko kwenze ukuba linyuke inani lenyama yenkomo yethu ethengiswa kumazwe angaphandle,” kutsho uPretorius.

Ngamashumi alithoba nesiqingatha inyama yenkomo yelalizwe ethengiswe kumazwe angaphandle kwisiqingatha sesithathu sonyaka ka2023.

“Umyinge wenyama yethu unyuswe nangumgangatho weendlela ezisebenza ngayo iindawo zethu zokuxhela kweli laseNamibia, imimiselo nemiqathango yezempilo iyathotyelwa,” kutsho uPretorius.

Umzimba wenyama yenkomo esilarheni.

Yinyama yenkomo eqikelelwa kumashumi amahlanu amawaka ethunyelwe kweli loMzantsi Afrika isuka kwilizwe laseNamibia kwisiqingatha sesithathu sonyaka ka2023.

“Amanye wamazwe akumazantsi weAfrika ayathenga nawo kwelalizwe laseNamibia, oku kuthetha ukuba uMzantsi Afrika uhamba phambili ngokuthenga inyama yethu kweli laseAfrika,” kutsho uPretorius.

Ngamashumi amathandathu ekhulwini eepesenti inyama yegusha yelalizwe ethunyelwa kweli loMzantsi Afrika, itsho ingxelo. “Ngaphandle kwenyama yenkomo, sikwathumela inyama yehagu kumazwe angaphandle, kweli xesha lichaziweyo lishumi elinanye lamawaka iihagu ezithunyelwe kumazwe angaphandle,” kutsho uPretorius.

Ziibhokhwe ezingamashumi amane anesithandathu amawaka ethengiselwe amazwe angaphandle ngamafama welizwe laseNamibia ngelixesha lesiqingatha sesithathu salo nyaka.

“Ngamazwe aquka iMelika, Scandinavia, Tshayina kwakunye neNorway athenga inyama yethu, kodwa kulindeleke ukuba likhule nangaphezulu elinani kuba sisebenzela ukuphucula umgangatho wenyama yethu imihla ngemihla,” kutsho uPretorius.