Itsheri ngaphezulu mfama

Amagaqa wetsheri ilungele ukutyiwa.

Kula maxesha anzima, amafama noosomashishini kufuneka bakhangele ezinye iindlela zokwenza izinto. Amafama kufuneka ongeze ezinye iziqhamo kuluhlu lweziqhamo azityalayo kwiifama zawo, itsheri sisiqhamo esi nokutyalwa eMpuma Koloni.

Esi siqhamo sityiwa sisodwa okanye siyatyiwa nezinye izimuncumuncu ezifana nekeyiki. Kungakuhle ukuba amafama, ingakumbi asaqalayo, angajikeleza ekhangela ulwazi malunga neendlela ezingcono zokutyala iitsheri ezifama zawo okanye kwimihlatyana anayo.

Xa ungena kwiivenkile ezithengisa iziqhamo nemifuno, itsheri isoloko ilapho iqhayisa ngobuhle nokuncamisa ngencasa.

Abathandanayo nabo bayayithanda xa bedibene bebonisa ukuba bayathandana ngenene, ingakumbi kule nyanga yabo yothando.

Ngaphandle kokuhombisa ifama yakho ngobuhle, itsheri idlala indima yokongeza kwizityalo zakho eziziziqhamo. Iingcali zempilo zingqinelana neengxelo zokuba esi siqhamo sidlala indima enkulu ukuncedisa amajoni omzimba kwabo badinga oko.

Kwizifo zentliziyo nokuthoba amaqondo obushushu begazi itsheri iyanceda. Isetyenziswa kakhulu ngexesha lasehlotyeni kwaye ngakumbi ngeKrisimesi kuba itsheri iyahombisa.

Mhlawumbi amafama athetha iilwimi zesiNtu angakhangela elinye igama lokubiza esi siqhamo kuba eli lithi ‘tsheri’ lelasemzini.

Umthi wetsheri ubonakalisa ubuhle bawo.

Itsheri idlisela ngombala obomvu onomtsalane ovuzisa izincwe ukude wenze ukuba urhalele ukuyibamba uyifake emlonyeni. Itsheri isebenza kwiindidi ezininzi zezidlo eziphekwa ekhitshini ngabo baphekayo, kuba ibangela incasa logama ikwahombisa.

Umthi wetsheri udlala indima enkulu entlalweni yasefama njengoko ukwabonwa njengechiza lokulwa nemimoya emdaka. Ayikhuli ibeligaqa elikhulu itsheri kodwa idlisela ngencasa nobuhle bayo.

EMelika kuthiwa lo mthi uyinxalenye yembali kunye nezithethe eziphambili kuba uGeorge Washington waqhawula igqabi lalo mthi waza walinika uyise eqinisekisa ukuba akanakuze abuthethe ubuxoki.

Itsheri ikusapho olunye nemithi equka ipesika, iapile nezinye ke iziqhamo ezinombala ingakumbi xa zivuthiwe. Imvelaphi yetsheri ikhonjwa kumazwe akumantla wehlabathi aquka iYurophu, Asia noMntla Melika.

Xa uthe wawulima umthi wetsheri uhlala iminyaka engaphezu kwamashumi amabini ukuya kumashumi amathathu. Zingamakhulu amabini iindidi zomthi wetsheri, kodwa zonke zaziwa ngokuba zibomvu ngombala.

Kufuneka ukuba umfama aqinisekise ukuba umhlaba wakhe utyebile okanye ulungisiwe phambi kokuba atyale izithole zetsheri.

Ulwazi lungafumaneka kumagosa nakwiingcali zezityalo xa umfama ethathe isigqibo sokutyala itsheri.