‘Ixesha ngundoqo, qalisa mfama’

UZandile Mdawe umfama wemifuno eRhawutini.

UZandile Mdawe uloyisile ifuthe ledolophu yaseRhawutini akasivumela isiphithiphithi sedolophu, ulima imifuno, uyathengisa.

Uninzi lolutsha ingakumbi kwiindawo ezifana neRhawutini alukuboni ukulima nje ngesisombululo kwiingxaki zalo. “Ndizalelwe eSoweto eZola North, ndingumfama wemifuno nomsunguli wenkampani iHome Greens Farm ezinze eZuurbekom,” kutsho uMdawe.

Ngenxa yengxolo nefuthe lelokishi, abantu abatsha baleqeka kwimisebenzi eyenza ukuba banxibe amaqhina nesuti bekujongela phantsi ukulima.

“Ndiqalise ukulima imifuno apha ekuqaleni konyaka ka2022, ndilima ispinatshi, itswele, ilethasi kwakunye neembotyi,” ucacisa atsho uMdawe.

Enye yeendlela zokuqaphela ukuzinikela kuka Mdawe kwezolimo kukuba ulima kumhlaba ongengo wakhe. “Ndisebenzisa umhlaba ozihektare ezimbini, ndiwuqeshile lomhlaba ndisebenza kuwo, ndikuthanda ngenene ukulima kuba kundifundise izinto ebendingazazi,” uhambisa atsho uMdawe.

Ukukhula kwamafama amatsha afana noMdawe kungenza ukuba lihle ixabiso lokutya ezivenkileni, logama bekwadlala indima ecacileyo ukuqinisa imeko yezimali yelizwe loMzantsi Afrika.

“Ndikhe ndasebenza kwifama yamakhowa iDenny Mushroom, apho ndandichola chola amakhowa ndiwapakishe kakuhle ukuze aye emalikeni kamva,” kutsho uMdawe.

Uthi wayengazazi ukuba uyakuthanda ukulima de wafumana ithuba lokusebenza kulo fama yamakhowa. “Ndaziqaphela ukuba ngenene ndiyakuthanda ukulima, ndangena kula fama ndingaqinisekanga ukuba ndiyakuthanda ukulima, kodwa amava nolwazi ondalufumana kule fama lwandivuselela,” kutsho uMdawe.

Kwifama iDenny Mushroom uMdawe usebenze ngonyaka ka2012, kwaye akawuvali umlomo ngolwazi alufumene apha.

“Umyalezo wam kumafama amatsha asaqalayo ucacile, ixesha ngundoqo, ixesha alilindanga wena, qalisa mfama ungade ushiywe lixesha,” uvakalise oko uMdawe.

Ukungabinantsiba yenye yezinto ezenza ukuba angaqalisi ukulima amafama. “Nangantoni onayo, qalisa ukulima mfama, ungalindi into ongayaziyo, ndisoloko ndikhalela ixesha elide ndilinde ukuqalisa umsebenzi wokulima, qalisa mfama,” kutsho uMdawe.

Imeko zezopolitiko ezingazinzanga, imeko yoqoqosho olungakhuli, ulwaphulo mthetho neziyobisi zisoloko zichaphazela abantu abatsha abazintanga zikaMdawe.

“Ukuzisola ngokungaqali akufani nokuzisola ngokuqala emva kwexesha, kodwa kubalulekile ukuba uphakame mfama uqalise ukusebenza,” kutsho uMdawe.

Lo mfama uthengisa ispinatshi nelethasi kwiindawo ezahlukeneyo eRhawutini. Ngenxa yemihla yemigodi ambalwa amafama kwiphondo laseRhawutini xa lithelekiswa namanye amaphondo.