Khetha inkunzi yenkomo efanelekileyo

Amaxesha amaninzi amafama afuye iinkomo asoloko ekhangela amacebo neendlela zokwandisa iinkomo zawo. Ukuthenga inkunzi efanelekiyo okanye esemgangathweni yenye yeendlela amafama anokukhulisa okanye aphucule imihlambi yeenkomo zawo. Kubaluleke kakhulu ukuba amafama athenge okanye avelise iinkunzi ezisemgangathweni kwimihlambi yabo.

Zimbini iindlela zokuba nenkunzi efanelekileyo ukuze umfama afumane imveliso ayinqwenelayo. Kukho ukuba umfama akhulise amathole afanelekileyo asemgangathweni ukuze abeneenkunzi zokwandisa umhlambi.

Kwelinye icala amafama anokuthenga iinkunzi zohlobo ukuze avelise amathole asemgangathweni. Kufuneka ukuba amafama abenolwazi lokuba injani inkunzi ezakuvelisa amathole afanelekileyo emhlambini.

Ulwazi olululo luyafumaneka kumagosa ezolimo, liyafumaneka nakumanye amafama asele ekhulile. Amagosa kaRhulumente aquka ooGqirha bemfuyo ngabanye abanokuqatshelwa ukuze banikise ngolwazi. Ulwazi oluvela kwamanye amafama lubalulekile, kuba kukho iindidi ezimbini zolwazi, kukho olo olusekelwe kulwazi lasesikolweni entshona, okanye kwendalo.

UNjingalwazi Frikkie Mare ngumfama weenkomo okwasisifundiswa esazi nzulu ngeendlela namacebo okuveliswa kwemihlambi efanelekileyo. “Xa uvelisa iinkomo kufuneka ukuba uqinisekise ukuba uvelisa iinkomo zohlobo oluthile, ngenxa yoko uhlala uqhuba ngendlela esemthethweni,” kucacisa uMare.

Uthi amafama aphumelelayo kwimveliso yenkomo azixhobisa ngolwazi olubanzi kolohlobo lenkomo. Imibutho efana neRed Meat Producers Organisations incedisana namafama ukuba axhobe ngolwazi lokukhetha iinkomo ezi zizo.

“Kukho iindidi zeenkomo, kufuneka ke umfama azazi ukuba ufuna ukufuya iinkomo zenyama okanye iinkomo zobisi, ngoko ke isigqibo sokuba ufuna iinkomo ezinjani sibalulekile,” kucacisa uMare.

Kukho ke iimpawu ezithile umfama ekufuneka ukuba aziqwalasele xa kufunwa inkunzi yokwandisa nokukhulisa umhlambi. “Xa uzakufuya iinkomo zokuvelisa ubisi, kufuneka ufumane iinkunzi ezihambelana neenkomo zokuvelisa ubisi, kukwanjalo xa umfama ezakuvelisa iinkomo zenyama,” kucacisa uNjingalwazi Mare.

Ngaphandle koko, umfama angafumana incindi yokukhwelisa iinkomzo zakhe ukuze aqinisekise ukuba ngenene iinkomo zakhe ziqulethe incindi efanelekileyo. Kaloku abathengisi balencindi banolwazi olunzulu ngencindi efunwa ngumfama ngokwesicelo sakhe.

UGqirha Mario Beffa weLivestock Registration Federation uthi zininzi izinto ezinokujongwa ngumfama xa ethenga inkunzi yenkomo. “Kumele ukuba umfama aqinisekise ukuba uyayazi ukuba ufuna ukufuya iinkomo ezinjani, eso sesona sigqibo sibalulekileyo,” kutsho uBeffa.