Khusela imfuyo xa uzakuthatha ikhefu

Zisela amanzi efama iinkomo.

Kubalulekile ukuba xa umfama eziva ukuba udiniwe alithabathe ixesha lokuphumla ingakumbi ngeli xesha lonyaka. Kaloku ziinyanga ezilishumi elinanye umfama esebenza nzima efama yakhe, evuka ekuseni elala ebusuku.

Ayiso sono ukuba umfama athabathe ikhefu ephumza umzimba nengqondo ukuze aqale unyaka olandelayo kakuhle. Kodwa nazi izinto eziphambili omele ukuzenza xa uzakuqala ikhefu lakho mfama.

Qinisekisa ukuba ukhuseleko lweengcingo zakho zisemgangathweni, okanye ukuba usebenzisa ubuxhakaxhaka bala maxesha, qinisekisa ukuba buyasebenza.

Amasela asebenzisa elixesha kakhulu ukumosha ezifama kuba baninzi abantu abakhangela imfuyo ethengiswayo. Ukuba unako, cela abasebenzi bakho bobelane, abanye bathathe ikhefu emva kweKrisimesi ukuze kubekho umntu okhoyo efama xa ungekho wena.

Ukuba imfuyo yakho ifakwa ubuxhakaxhaka bokuyazi indawo ekuyo, qinisekisa ukuba ezo zixhobo ziyasebenza phambi kokuba uhambe. Xa usebenzisa iikhemera efama yakho, qinisekisa ukuba ziyasebenza kwaye zikwimeko entle ukuze zingakuphoxi. Kubalulekile ukwaziwa ngabamelwane bakho obathembileyo efama, kodwa kubalulekile ukuba uqiniseke ngokuthembeka kwabo.

Ukwaziwa ngamafama okunye nawo kwingingqi osebenzela kuyo kwenza ukuba xa bebona into abangayiqhelanga bakhawuleze bakwazise. Amasango okungena nokuphuma efama mawasebenzi kakuhle, iingcingo zingabinazikroba ongazaziyo.

Jikeleza ifama yakho phambi kokuba uthabathe uhambo, ujonge izinto ezidinga ukujongisiswa efama. Amapolisa akufutshane nefama yakho nawo musa ukuwashiya ngasemva, mawakwazi ukuba awuzukubakho efama ixesha elithile.

Yenza ukuba azazi iinqwelo ezisebenza efama yakho namaxesha okusebenza kwazo. Kwezinye iifama kukho amaqela amafama asebenzisanayo ngelizama ukuqinisekisa ukhuseleko. Waxelele lo maqela xa uzakuhamba, ixesha lakho lokuhamba malihambelane nendlela enisebenza ngayo kwiqela elo lamafama.

Shiya ukutya okwaneleyo kwezinja, amanzi neendawo zokhuseleko lazo. Ngoku njalo nezinye izilwanyana zakho ezinikwa ukutya mazihlale zinokutya okwaneleyo ukuze zikwazi ukuqhuba kwezo ntsuku uzakube ungekho.

Ukuba kuyenzeka, kugalele ngendlela ezakwenza ukuba zingabinasuku zizakulamba ngalo. Okanye ucele omnye wamafama akufutshane kuwe ukuba aqwalasele ukuba ziyatya izilwanyana zakho xa ungekhoyo. Kumafama afuya iihagu, iigusha neebhokhwe, kubalulekile ukuba uqinisekise indawo yokusithela xa kunetha naxa kukho ilanga eligqithisileyo.

Ukuba ungumfama oneenkampi ezininzi, zivulele kwinkampi enengca eninzi iinkomo, iigusha okanye iibhokhwe xa ungekhoyo. Nangona kunjalo ke, uqinisekise ukuba amanzi akho anele ukuze zisele ezo zikholwa kukusela.