Lisengxakini iOrenji leli eYuropu

IOrenji loMzantsi Afrika.

Imiqathango emitsha ejoliswe ukulawula izifo kwiziqhamo kumazwe aphantsi kweEuropean Union izakuphungula ngamandla iimveliso zeOrenji leli elithengiswa kumazwe aseYuropu.

Ingxelo yeSouth African Citrus Growers Association ithi zizakuhla ngamashumi amabini ekhulwini epesenti inani leemveliso zeOrenji leli elithunyelwa eYuropu ngenxa yale miqathango. Ukungundla okufunyanwa kwimveliso zeOrenji eziveliswa kumazwe akumazantsi weAfrika zingunobangela wokukrokrelwa kwezi mveliso.

Ingxelo yabakwa Reuters ithi lemiqathango izelwe luphando elenziwe ukusukela kwinyanga yeSilimela yonyaka ophelileyo. UJustin Chadwick usebenza kwiSouth African Citrus Growers Association. “Ngenxa yale miqathango mitsha eYuropu iOrenji loMzantsi Afrika lizakuphunguka ngamashumi amabini epesenti ekhulwini,” kutsho uChadwick.

Ukuphunguka kweOrenji leli elithunyelwa kumazwe aseYuropu kuthetha ukuba abasebenzi beefama zeOrenji bazakuphelelwa yimisebenzi. “Oku kuthetha ukuba ngamashumi asibhozo amawaka etoni zeOrenji leli elingazukungena kwilizwe laseYuropu ngenxa yale miqathango,” kutsho Chadwick.

Orenji emthini phambi kokuvunwa.

Ilizwe loMzantsi Afrika lihleli kwindawo yesibini ngokuba lelona lizwe linomthwalo omkhulu othunyelwa kumazwe aseYuropu. Ilizwe laseSpain lihamba phambili kwihlabathi ngokuthumela iOrenji lalo kumazwe aseYuropu.

“Oku konke kuthetha ukuba iOrenji lethu lizakufuneka ukuba libekwe kwindawo eneqondo elikumyinge wesibini kuphela ukuze lihlale libanda ukuze lingafunyanwa kukungunda,” kutsho uChadwick.

Uthi oku kunyanzelisa ukuba amafama weOrenji asebenzise ubuxhakaxhaka balamaxesha obubiza imali eninzi ukuze bafikelele kwimiqathango emiselwe yiEU. “Ngoncedo loMphathiswa uThoko Didiza iinqanawa zethu ezithwele iOrenji zizokwazi ukukhululeka kunxweme laseYuropu zibanjelwe ukungathobeli imiqathango,” kutsho uChadwick.

UChadwick uthi bakholelwa ukuba imiqathango esetyenziswa ngumbutho weEU usekelezelwe kulwazi olungachanekanga. “Akukho lwazi nabungqina bubambekayo malunga nazo zonke izityholo ezenziwa ngumbutho weEU ngakwi Orenji lethu,” ukhalaze watsho uChadwick.

Uninzi lamaphondo oMzantsi Afrika avelisa iOrenji ngokwaneleyo ukuba lingathunyelwa kumazwe angaphandle. Yilahleko yamakhulu amahlanu ezigidi zeerandi ezakufunyanwa ngamafama avelisa iOrenji eMzantsi Afrika ngenxa yale miqathango.

“Kunyaka ophelileyo amafama weOrenji eMzantsi Afrika alahlekelwe yimali ekumakhulu amabini ezidigi zeerandi ngenxa yale miqathango imiselwa yiEU,” ukhalaze ngelo uChadwick.