Lumkelani imililo yamadlelo mafama

Ngenxa yobushushu ubugqithisileyo obuhlasela iindawo ezithile zeMpuma Koloni, amagosa emozulu akwaSouth African Weather Service alumkisa uluntu kuquka namafama ngemililo.

Ngentseni yomhla wamashumi amabini anesixhenxe kule nyanga kubonakele umlilo kwintaba yakuBonkolo kufutshane nedama lakuBonkolo, oku kuchaphazele ngamandla amafama akutshane.

Imililo yamadlelo iqheleke ebusika kodwa ngenxa yobushushu obugqithisileyo umlilo uyaqala ngezinto ezilele endle ezigcina ubushushu kuzo.

Ukusukela kwisithuba seeveki ezimbini ezigqithileyo amaqondo obushushu aqabele kumashumi amathathu kuninzi lweendawo zeMpuma Koloni, oku akuqhelekanga kweli phondo. Obu bushushu butshabalalisa ingca, logama bukwabangela umlilo ngoku khawuleza emadlelweni nakwezinye iindawo ezomileyo.

Amanye kumafama awanalo ulwazi lokuba uqala njani umlilo edlelweni ungabaswanga. Ewe uyakwazi ukuqala umlilo kungekho mntu uwuqalileyo mfama, oku kungenxa yobushushu bendalo obugqithisileyo.

Ukutsha kwezinto ezisendle ezifana neplastiki kungabangela ukuqala komlilo emadlelweni. Iitoti, iidrati neentsimbi ezomile ezilele endle ziwenza lula umlilo.

Khumbula kaloku mfama, eli langa linje likwahamba nomoya obudla ngamandla. Ukubhudla komoya kubangela ukugudlana kwentsimi, idrati okanye inkcenkce nengca kutsho kuvuke umlilo.

Ukoma kwezinto ezisendle kokona kwenza ukuba kubelula ukuqala komlilo ungabaswanga ngomntu. Ukunqongophala kwemvula nako kuvula ithuba elihle lokuba ingaqala nanini imililo emadlelweni.

Ininzi ke ilahleko athi adibane nayo amafama ngenxa yomlilo oqale emadlelweni ungantunyekwanga okanye untunyekiwe. Ngeli xesha lonyaka amafama alungiselela ukutyala umbona nezinye izinto. Amafama emfuyo wona axakeke kukukhwelisa imfuyo yawo ngokuyithatha kwenye inkampi isiya kwenye inkampi.

Kungeli xesha kanye ke apho imfuyo yakho mfama idibana khona nengxaki, ngoku itshe okanye irhaxwe ngumsi ife. Gqagqanisa ukhusele imfuyo yakho kule mililo, ngokuthi uthumele okanye ugcine imfuyo kwiindawo ezikhuselekileyo kwimililo.

Oku kongeza ilahleko lakho kuba unyanzeleka ukuba uthenge ukutya kwemfuyo okuninzi kunesiqhelo. Ezinye kwiigusha neebhokhwe sele zikhwelwe ukuze zizale ebusika bonyaka ozayo.

Ngoko ke hlala ubeke iliso kwiimeko ezinokubangela imililo kwiindawo otyisa kuyo imfuyo yakho. Amafama anemfuyo nemihlaba emininzi athatha imfuyo ayifake kwiinkampi ezikhuselekileyo, wambi aye athathe isigqibo sokuthengisa xa iimeko zimbi ngoluhlobo.

Ukwenza imilimandlela ezinkampini zakho yenye yeendlela zokukhusela nokuthintela ukubaleka komlilo ezinkampini zakho mfama.

Ungalima umkrwelo ubemnye okanye emibini ecaleni kwecingo lakho, oku kuthintela ukuba umlilo osuka kwiinkampi omele nazo ungakuchaphazeli.

Ukutyala imithi emide enomthunzi lelinye icebo kuwe mfama, kaloku ngelixesha zingafa nalilanga izilwanyana zakho ungekafiki umlilo.