Nazo iibhokhwe zeAngora mafama

Imazi yebhokhwe yeAngora namatakane ayo.

Amaxesha amaninzi amafama, ingakumbi aweMpuma Koloni ahlala ebonisa umdla kwiibhokhwe zohlobo leAngora okanye iibhokhwe zoboya.

Ungeva amafama asezilalini ebuzana ukuba zifumaneka phi na iibhokhwe zeAngora. Oku kungenxa yenzuzo efumaneka ngenxa yokufuya iibhokhwe zeAngora.

URhulumente waseTranskei wayenenkqubo yokwazisa ezibhokhwe kumafama welo xesha ngelizama ukuwavula imehlo ngenzuzo yokufuya iAngora.

Le yibhokhwe emelana kanye nembalela ethanda ukutyelela eMpuma Koloni nezinye iindawo zelizwe loMzantsi Afrika. Zihamba phambili ngokusebenzisa inkcitho encinci xa uzifuyile xa uzithelekisa nezinye iibhokhwe.

Ngaphandle kokumelana nembalela ezibhokhwe azifane zigule, kwaye zihlala zisitya ingca engeninzi okanye imithi ekufutshane. Kuthwa isisu sayo sincinane, kodwa iyakwazi ukuphila ngeso sisu sincinci.

Imazi yebhokhwe iqhayisa ngobuhle bayo.

Nangona kunjalo le bhokhwe ikhulisa itakane lalo ngaphandle kweengxaki, amasi ayo onele ukuphilisa itakane. Kwimozulu, eyona meko zingamelani nayo yingqele egqithisileyo, ngoko kufuneka ukuba umfama abenendawo yokuzigcina mhla kukho ingqele.

Iindawo ezifumaneka kuzo eMpuma Koloni ziquka iRhafu, Kaladokhwe, Metele, Willomore nezinye iindawo. Oku kungenxa yokuba zithanda kakhulu ukuphila kwindawo ezinembalela.

Ngenxa yoboya obude azikwazi ukuphila kwindawo enemithi enameva amade, oku kungenxa yokuba ziyabambeka emithini zityiwe zinyamakazi okanye amasela.

Ubisi leebhokhwe zeAngora lunezakhamzimba nje ngezinye iibhokhwe, nenyama yayo ngoku njalo. Nalu ke ulwazi mfama ngeendawo ezithengisa iibhokhwe zeAngora kwintengiso yasesidlangalaleni kunyaka ka2024:

  1. Ngomhla weshumi elinesixhenxe kwinyanga yoMqungu eVan Hasselt and Guest Sellers Veld Ram Sale, eWillomore Showgrounds.
  2. Kwangale nyanga inye ngomhla wamashumi anesihlanu eRhafu eAngora Veld Ram Sale, Botanics Sports Grounds eRafu.
  3. Ngomhla wamashumi amathathu ananye eHeritage Angora Ram Sale, Wheatland eRafu.
  4. Kwinyanga yoMdumba ngomhla wesithandathu eKaroo Angoras Veld eBaakensrug zizakuba zithengiswa iibhokhwe zeAngora mfama.
  5. Intengiso yokugqibela yasesidlangalaleni yeebhokhwe zeAngora izakuba seRietfontein eSomerset East kweli leMpuma Koloni.

Hambani mafama niyekuthenga ezibhokhwe zodidi nithengise uboya nizuze imali.

Uboya beebhokhwe zeAngora buthengiswa ngexabiso eliphezulu xa ulithelekisa nexabiso loboya begusha. Xa ufuna ulwazi oluthe vetshe ngezi ntengiso ungatsalela umnxeba kuPetrie Mare ku-064 758 0439 okanye uCorne Nell ku-082 410 8898.