Ngumfama weehagu utitshalakazi

USiphelele ‘Titi’ Siyaya neehagu zakhe.

USiphelele ‘Titi’ Siyaya wakwaNongoma eKZN, uqalise ukuqweba imali emva kokuba wathi waqeshwa njengetitshalakazi ejonge ukufuya iihagu.

“Injongo yam yayikukuba ndiqalise ukufuya iihagu ngenani eliphezulu, ngoko ke imali endayigcinayo yandinceda ukuqalisa ukufuya iihagu,” kucacisa uSiyaya.

Ukuba yititshalakazi nokuba ngumntu omtsha akumenzanga ukuba alijongele phantsi ilinge lokuba ngumfuyi weehagu. Uninzi loontanga bakhe liyakucekisa ukufuya iihagu, kodwa bakuthanda kakhulu ukutya inyama yayo.

Inyama yehagu kaSiyaya.

“Ishishini lam lokufuya iihagu libizwa ngokuba yiMadlikivane Piggery, ndaqala eli shishini emva kokuba umakhulu wam wandihlupheza ngokuthanda iihagu,” kutsho uSiyaya.

Uthi ukuthanda iihagu yenye yezinto emenza ukuba ahlale eqhubeka ukufuya iihagu imihla ngemihla.

“Ndiyazithanda iihagu, lonto indinceda ukuba ndiqhubeke ndizifuya ngothando nononophelo, ndikwajonge ukudala amathuba emisebenzi ukuze kuphele indlala ebantwini,” kutsho uSiyaya.

USiphelele ephethe inyama yakhe yehagu ayithengisayo.

Uhambisa athi ukufunda nokufuna ulwazi olubanzi ngomsebenzi ofuna ukuwenza kwezolimo kuhlala kusisixhobo esibalulekileyo ukuze uphumelele.

“Umfama omtsha ofuna ukuqala ukufuya iihagu okanye nokuba yintoni afuna ukuyenza, kufuneka azimisele ukukhangela ulwazi olubanzi,” ucebise watsho uSiyaya.

Ukhuthaza amafama aqalayo ukuba atyelele iifama ezisele zisebenza nezinye iindawo zolimo noshishino ukuze bafunde okuthile.

USiphelele ‘Titi’ Siyaya neehagu zakhe.

“Umntu ofuna ukuqalisa kubalulekile ukuba atyelele iifama ezikufutshane, injongo yoko kukuba afunde abone konke okuqhubekayo ukuze axhobe ngolwazi,” kutsho uSiyaya.

Uhambisa athi amafama mawafunde ukuqina anganikezeli kwinto yonke ayenzayo kumsebenzi wokulima nokufuya.

“Imiceli mngeni iza kuhlala ikhona yona yonke imihla, kodwa akukho sizathu sokuba amafama anikezele ngenxa yeengxaki neenzima adibana nazo, ngoko kufuneka amafama aqine kumsebenzi wawo,” kutsho uSiyaya.

Iimveliso zenyama yehagu zikaSiyaya zithengiswa kwiivenkile ezikufutshane kwaNongoma. “Ndithengisa inyama yehagu, isoseyiji kwakunye nepoloni eyenziwe ngenyama yehagu, bayandixhasa abantu kakhulu kumsebenzi wam,” uvale ngelo uSiyaya.

Inyama yehagu kaSiyaya.