Nqanda iimpukane kwimfuyo mfama

UGqirha Didi Claassen uthi uphando ngegalelo leempukane kwimfuyo olwenziwa ngo2007 lubonisa ukuba iimpukane ziyiphazamisa ngamandla impilo yemfuyo.

Inkcitho eyenziwa ngamafama ukukhusela iinkomo, iibhokhwe, iihagu nezinye kwiimpukane idala ilahleko emandla yemali kumafama. EMelika amafama achitha imali eqikelelwa kwiranti enye neesenti ezingamashumi amahlanu.

Iinkomo zezona zikhathazwa ngamandla ziimpukane ngokuthi zihlale ezimpundu zeenkomo, emehlweni kwanasemzimbeni weenkomo. Ngaphandle koko, iimpukane zithwala izifo ezibangela ukuba impilo yezilwanyana ingabintle kuchithwe imali.

Ngenxa yeempukane, imfuyo ilahlekelwa ligazi, nto leyo ethetha ukuba iyabhitya, logama ikwabangela ukuba yehle kwiimveliso ezifana nobisi okanye inyama.

UGqirha uGerhard Verdoorn weCroplife South Africa oyingcali yokulawula izinambuzane ezifana neempukane uthi ngenene iimpukane zibenza nzima ubomi kuninzi lwezilwanyana.

“Kufuneka ukuba umfama ngamaxesha onke asebenzele ukuba abenenkqubo okanye icebo lokulwa ezi zinambuzane ukuze imfuyo yakhe iqhube ngendlela,” kutsho uGqirha Verdoorn.

URhulumente uyalenza icebo lokuba amafama ahlambe imfuyo yawo ngamachiza afana nediphu ukuze kulawulwe ezi zinambuzane zifana neempukane.

“Ukusetyenziswa kwamachiza okulwa iimpukane kufuneka kwenziwe ngendlela eyiyo esemthethweni ukuze ziliwe ngempumelelo iimpukane kwintlalo yemfuyo, oku kubangela ukuhla kwamanani weempukane,” uhambisa atsho uGqirha Verdoorn.

Ezi zinambuzane zizimpukane zichaphazela maxawambi nokutya okuveliswa zezi zilwanyana ngokungcolisa ubisi okanye inyama.

Ngoko ke amafama anyanzeleka ukuba ajongane nenkcitho yokucoca iindawo ezihlala kuyo iinkomo, iibhokhwe neegusha zawo.

Ukucoceka kwezi ndawo yenye yeendlela zokunqanda ukunaba kwezi zinambuzane zifana neempukane. Ukuchithakala kobisi, umgquba nezinye izinto ngunobangela wokuzala kweempukane kungoko zisoloko zininzi kwindawo eneenkomo.

Umgquba mawuchithwe ungahlali uqundene kuba ubangela ukuba iimpukane zakhe ikhaya, ukuwuchitha kwenza ukuba wome ungahlalwa ziimpukane.

Inyama mayihlale kwiindawo ezibandayo ezifana nezikhenkcezisi, ingahlali ngaphandle kweendawo ezikhuselekileyo apho iimpukane zinokuyibona. Iimpukane ziyathanda ukuzalela amaqanda azo emgqubeni mafama, ngoko ke kufuneka ube nendlela yokulawula umgquba wakho.

“Ukufakwa kwemfuyo ediphini rhoqo sesona sisombululo sokulwa le ngxaki, kaloku iimpukane ziyafa okanye azidibani nevumba lediphu,” kutsho uGqirha Claassen.

Izithako ezikwidiphu zibulala amaqanda weempukane logama zikwabulala nempukane endala uqobo layo.