Oyena gandaganda omkhulu eAfrika

Oyena gandaganda mkhulu eAfrika.

UGandaganda wakwaJohn Deere oyi9R 640 ngoyena umkhulu kwilizwekazi leAfrika osebenza imisebenzi emininzi eyahlukeneyo ngexesha elincinci.

Ngenxa yokuncediswa bubuxhakaxhaka beteknoloji lo gandaganda uyakwazi ukulima umhlaba omkhulu ngexesha elincinci.

Engekasungulwa lo gandaganda amanye amafama ebethatha iintsuku ukulima umhlaba ozihektare ezikumawaka.

Kodwa ukusungulwa kwalo gandaganda kwenze ukuba amafama athathe ixesha elincinci ukulima imihlaba emikhulu. Xa unxityiswe iplantara ngexesha lokutyala lo gandaganda utyala indawo eninzi ngexesha elincinci.

Iiplantara zokuqala ngokuhambelana nomzimba wogandaganda lowo bezityala imigca emibini kuphela. Oku bekusenza ukuba kuthathwe ixesha elide kutyalwa.

Kodwa ngenxa yale ngadlangandla amafama ayakwazi ukutyala imigca engamashumi amahlanu nangaphezulu ngexesha elinye. Oku konga idizili, ixesha kwaye kunika umfama ithuba lokuba enze ezinye iingxaki zefama yakhe ngemini enye.

Le ngadluma yogandaganda ifumaneka kumazwe aseAfrika nakumazwe akuMbindi Mpuma ngeenjongo zokukhuthaza amafama kumsebenzi wokulima.

Kula maxesha okuguquguquka kwemozulu amafama adinga izixhobo ezifana ne9R 640 ukuze enze konke ngexesha elifutshane.

Xa umfama ethenga lo gandaganda unethuba lokuba azikhethele kwiindidi zoluhlobo lunye likagandaganda. Lo gandaganda uxhobe ngezixhobo ezinobuxhakaxhaka bala maxesha, ngenxa yoko umfama akashiyekeli ngamseva.

Izibane zalo gandaganda zenza ukuba umfama akwazi ukusebenza nangaliphi ixesha anqwenela ukusebenza ngalo. Amavili we9R 640 enza ukuba lo gandaganda akwazi ukuhamba nokusebenza nakweyiphi imeko kwiimeko ezinzima zaseAfrika.

I9R 640 inxiba amavili amane ngaphambili aze abemane nangasemva, konke oku kwenza ukuba ingabinangxaki nakuluphi uhlobo lomhlaba koko yenze umsebenzi wayo ngempumelelo.

Kula maxesha wemozulu eguqukayo, lo gandaganda wenza ukuba kubelula kumfama ukuba enze umsebenzi wakhe ngaphandle kwengxaki.

Kaloku i9R 640 ixhobe ngezixhobo zokupholisa ngaphakathi kwingqatsini yelanga exhaphaza amafama emasimini.

Ngenxa yamandla anawo, itsala elona khuba linezikali ezininzi, oku kwenza ukuba ikhawulezise ukulima umhlaba omkhulu. Ilima umhlaba omkhulu ngexesha elincinci logama icokisa ngenxa yokuba ixhotyiswe ngamandla okutsala elokhuba.

Amaxesha amaninzi amafama athatha ixesha elide ezama ukutyala umbona okanye ezinye izityalo.

I9R 640 iyimpendulo kuko konke oku kuba iyakwazi ukuvula imigca yokutyala engaphezu kwamashumi asixhenxe. Ixesha libaluleke kakhulu kumafama, ngoko ke kubalulekile ukuba nantoni eyenziwa efama yenziwe ngexesha elisikiweyo.