Tyala iitapile negalika ngaxeshanye

Amaxesha amaninzi amafama asoloko ekhala ngokuba awanamhlaba wokutyala ukuze abonise ulwazi namandla anawo kwezolimo. Ukungabi namhlaba ungakuphepha ngokuthi utyale izinto ezimbini, iitapile negalika, ngexesha elinye kwindawo enye mfama.

Ngenxa yokungabina mhlaba amafama ade alahlekelwe ngumdla kwezolimo.

Oku kwenzeka logama urhulumente weli elibele kukujikeleza ukunika amafama amnyama umhlaba. Isisombululo ke mfama kukuba uqalise ukutyala izinto ezininzi ngexesha elinye kwindawo enye.

Iitapile kunye negalikhi ziyahambelana xa zityalwe kunye kuba ziyancedisana ukukhula kwaye nokulwa namangenela. Igalika idlala indima enkulu ukunqanda izinambuzane ezihlala zihlasela iitapile phantsi komhlaba.

Khumbula kaloku mfama ukuba igalika le inevumba elinganyamezelekiyo kwizinambuzane ezininzi ezingaphantsi komhlaba nezingaphezulu komhlaba.

Amaxesha amaninzi ukukhula kweetapile kuphazanyiswa kukuhlaselwa zizinambuzane ezigcwele phantsi komhlaba. Ngokutyala igalika ecaleni kwegqabi ngalinye lakho letapile, oku kungazilwa ezi zinambuzane.

Ukutyala igalika ecaleni kweetapile zakho kungakunika isivuno seetapile esihle ngenxa yamandla aqulathwe ligaqa ngalinye legalika ukulwa izifo nezinambuzane.

Iingcambu zetapile zahlukile kwindlela iingcambu zegalika ezikhula ngayo phantsi komhlaba. Oku kwenza ukuba zingakhuphisani nganto phantsi komhlaba, koko ziqhubeke zikhuthazana kwaye zikwakhuselana.

Ukutyala igalika kwikona yebhedi yakho otyale kuyo iitapile kunenzuzo ngenene kumsebenzi wakho wokulima.

Iingcali zokulima zithi ivumba elimnandi legalika linefuthe elihle ngokunika incasa kwiitapile zakho mfama. Kuthiwa kukho ubungqina bokuba zivunwa zinencasa kakhulu iitapile ezilinywe ecaleni kwegalika.

Xa utyala igalika ecaleni kweetapile, qinisekisa ukuba azisondelelani kakhulu. Kaloku igalika inezithako ezinamandla kakhulu xa uyithelekisa neetapile.

Gcina umhlaba wakho utyebile, ufumile, ufumana ilanga nobushushu obaneleyo ke mfama. Oku kuhambelana nengcebiso lokuba amafama aqhele ukutshintsha tshintsha izinto abazityala kwimihlaba yabo.