UCanzibe nezolimo

Intlumayo sesinye sezityalo ezilungele ukuvunwa.

Ngokwembali yezolimo inyanga kaCanzibe yinyanga ebaluleke kakhulu kuba lixesha lokuqalisa ukuvuna. Izinto ebezityalwe ekupheleni konyaka ophelileyo zonke ziba sele zilungele ukuvunwa xa kuqala le nyanga kaCanzibe.

Eli ikwalixesha lokuba ezinye izityalo zilungele ukutyalwa xa kanye kuqala uCanzibe. Iziqhamo ezifana neegwava ziyavunwa, izityalo ezifana nekofu ziyatyalwa ngeli xesha.

Oku kuthetha ukuba amafama wokwenene azizinxadanxada esebenzela ukuba kubekho ingeniso kushishino labo.

Eli ikwalixesha lokuba umhlaba upethulwe ukuze ugcine ubushushu nokufuma, oko kulungiselelwa ixesha lokutyala lasekupheleni konyaka.

Amafama ombona wona alungisa amadladla nezinye iindawo zokugcina isivuno sawo, kaloku xa umbona uqalisa ukoma sele ulungele ukuvunwa.

Amafama wombona ke avuna ngamaxesha ahlukeneyo, amanye amafama akholelwa ukuba avune umbona usemanzi logama amanye ekholelwa ukuba ulindwe wome umbona.

Ngamaxesha angaphambili, inyanga kaCanzibe lixesha lokuqala kwengqele ethi ibangele umonakalo kwizityalo ezifana neetapile. Kodwa ingxelo yezanuse zezulu ithi ubusika balo nyaka buzakuba shushu kuneminye iminyaka.

Oku ungakungqina ngokuqaphela ukuba ngomhla wesibini kaCanzibe amaqondo ngokwengxelo yemozulu akumashumi amathathu anesithandathu.

Konke oku kuthetha ukuba ngenene ingangabikho ingqele eqhele ukubonakala kwiindawo ezithile zoMzantsi Afrika ngenxa yelifuthe.

Amafama ombona wona asebenzisa inyanga kaCanzibe ukucoca amadladla nokulungisa izixhobo zokuvuna eziquka oomatshini bokuvuna nabanye.

Ukanti ke lawo mafama angenazo izixhobo zokuvuna wona axhomekeke ngamandla ekusebenziseni abantu ukuze akwazi ukuvuna. Amafama akudala nje ngala mafama angoku anezinto ebekhupha into emhlabeni aze atyale enye ngokukhawuleza.

Oku kwenza ukuba umhlaba uhlale ushushu ufumile kuba xa kukho into etyaliweyo umhlaba uyakugcina ubushushu nokufuma kwawo. Xa kuthe kwaqaliswa ukuvunwa ngeli xesha oku kungakhusela isivuno kwiimeko ezifana nekhephu neqabaka lasebusika.

Ukuvuna ngoCanzibe kwenza ukuba umbona ubuyele ekhayeni usathambile usenokutyeka, okanye ugcinwe ke ekhayeni ude wome ngokwaneleyo. Amanye amafama athatha indiza azigcine esenzela ukutyisa iinkomo nezinye izinto ezifuyiweyo.

Okubalulekileyo kwezindiza kukuba ziba ziseluhlaza, ukuba luhlaza kwezindiza kuncedisana nesondlo esiswini senkomo. Kukho ingxelo yokuba xa sele zimhlophe azenzi mahluko ungako esuswini nakwisondlo seenkomo.

Ukuqala kwale nyanga ikwalixesha lokuqalisa kweegusha neebhokhwe zizala zidinga ukunikwa iindawo ezifanelekileyo zokutya ezifana nezo ndawo bezityaliwe.