UEl Nino uhlasela amafama weswekile

Intsimi yeswekile ibonakalisa ukuchuma.

Awona mazwe avelisa iswekile eninzi kwihlabathi iNdiya neThailand, ajongene noxinzelelo olubangela ukunyuka kwexabiso leswekile ngenxa yembalela ebangwa nguEl Nino.

Ukuhlaselwa kwalamazwe yilemeko yembalela kuqale ngonyaka ka2011, kwaye anyanzeleka ukuba alinyuse ixabiso leswekile yonke imihla.

Iswekile evela eNdiya naseThailand ithunyelwa kumazwe amaninzi wehlabathi. Ngokulandelelana kwawo lamazwe ahleli kwindawo yesibini neyesithathu ngokulima iswekile eninzi kwihlabathi.

Ingxelo yeFood and Agriculture Organisation phantsi kombutho wezizwe ezimanyeneyo ithi uhle ngeepesenti ezimbini ekhulwini umyinge wokuveliswa kweswekile kwihlabathi ngenxa kaEl Nino. Oku kuthetha ukuba kuhle ngeetoni ezizigidi ezithathu ukuveliswa kweswekile ngamafama wehlabathi.

UFaboi Palmeri ongumphandi nzulu ngemveliso zolimo eziquka iswekile kwihlabathi uthi awukho umahluko olindelekileyo kunyaka mali ka2023 no2024.

“Yonke le meko yongeza uxinzelelo obelusele luxakile ngenxa yemeko yemozulu eguqukayo ekhatshwa nguEl Nino,” kutsho Palmeri.

Kuthwa le meko izakongeza nangakumbi ubunzima kwiimpilo zabantu abaphuma kumazwe ahluphekayo. Ukunqongophala kokutya okufana neswekile yingxaki engxamele ukuhlasela ihlabathi ngokubanzi.

Iswekile yenye yeemveliso zolimo ezisetyenziswa kuninzi lamakhaya yonke imihla kweli. “Amazwe anemeko zezimali eziphucukileyo kwihlabathi awasokuze aluve oluxinzelelo, kodwa amazwe ahluphekayo wona azakuluva nakanjani uxinzelelo,” kutsho uPalmeri.

Ngaphandle kokuhlaselwa kweendawo ezithile zehlabathi nguEl Nino, imeko zemfazwe eziqhubeka kwiindawo ezithile zehlabathi zibangela olazo uxinzelelo.

“Ukusukela ngo2009 oovimba beswekile kwihlabathi babephantsi koxinzelelo ngenxa yokuhla kwezinga lokulinywa kweswekile kwihlabathi,” kutsho uPalmer.

Ukusetyenziswa kwamachiza amaninzi kubulala amandla wendalo kwimihlaba elima iswekile kwihlabathi. “Ilizwe laseBrazil lihamba phambili okwa ngoku kwihlabathi ngokuvelisa iswekile, kodwa ezingxaki zemozulu ziza noEl Nino zingaphazamisa lomsebenzi mhle wenziwa yiBrazil,” utsho uPalmeri.

Imbalela ebangelwa nguEl Nino ihlasele ngamandla kweyona ngingqi ivelisa iswekile eninzi eNdiya iMaharashtra. “Ngenxa yoluhlaselo leEl Nino siqikelela ukuba imveliso yeswekile izakuba ngamashumi asixhenxe anesithandathu ezigidi zetoni kunyaka ka2024,” kucacisa uPalmeri.

Imveliso yeswekile eThekwini isoloko igagana neengxaki ezininzi eziquka imbalela neemeko yezopolitiko engazinzanga, oku kuphungule ngamandla umyinge weswekile eveliswa nguMzantsi Afrika.