Ufunqu kwisivuno sika2023

Intsimi yombona. UMFANEKISO: Ryhor Bruyeu (Grisha Bruev)

Kuqikelelwa ukuba sizakunyuka ngeepesenti ezintandathu ekhulwini isivuno sombona salo nyaka mali ka2022/2023 xa sithelekiswa nesonyaka ophelileyo. Oyingcali kwimveliso zolimo uWandile Sihlobo uthi kukho uqikelelo lokuba isivuno sombona weli sizakuba kwishumi elinesithandathu lezigidi zetoni.

Nangaphandle kokukhula kwesivuno sombona, nezinye iimveliso zasemasimini ezifana neembotyi zesoya nazo kulindeleke ukuba zibonakalise ufunqu omandla xa zithelekiswa nonyaka ophelileyo. Nanjengoko uninzi lamafama lusaqhubeka nokuvuna amanye amafama sele equkumbele inkqubo yokuvuna kuninzi lamaphondo, ingakumbi umbona.

“Ingxelo yekomiti ejongene nemveliso yeenkozo kweli ithi iimbotyi zesoya zizakunyuka ngomyinge weetoni ezi zigidi ezibini zeerandi,” kucacisa uSihlobo. Amafama avelisa umbona kweli agagene neengxaki eziliqela ukusukela ekupheleni konyaka ophelileyo.

“Nangona isivuno sombona kulindeleke ukuba sibesihle, kukho uqikelelo lokuba imeko yezulu ekuthwa nguEl Nino ingabangela imbalela okanye imvula enganelanga ekupheleni kwalo nyaka,” uhambisa atsho uSihlobo.

Ukuvunwa kombona.

Oku kungabangela ukuba isivuno sonyaka mali u2023/2024 singafani nesalo nyaka sikuwo ukuba imvula inganqongophala. “Kungenzeka ukuba iEl Nino ingasichaphazeli ngendlela embi nje ngonyaka ka2015/16, ngoko sixhomekeke kwinto esingayaziyo ukuba izakuhamba njani,” utsho uSihlobo.

Ngenxa yemvula zonyaka ophelileyo ukuza kuma embindi walo nyaka umhlaba unyakamile, oko kungenza ukuba kubelula ukulima isivuno sonyaka olandelayo. “Ngokwe International Grains Council kulindeleke iziphumo nesivuno esihle nakunyaka olandelayo u2023/24 ingakumbi kwiimveliso zeenkozo,” kucacisa uSihlobo.

Uthi isivuno sombona nezinye iinkonzo siqikelelwa kwiitoni ezikwibhiliyoni kunyaka mali ka2023/2024, oku ingangufunqu weepesenti ezintlanu ekhulwini, itsho ingxelo.

Ukunyuka kwexabiso lamafutha ekubonakele ekuqaleni kweveki yokuqala kweyeThupha kuzakongeza kwiingxaki ezakuchaphazela umyinge wemveliso yamafama. Ukunyuka kwexabiso lezichumiso, ukunyuka kwemveliso zokondla iinkomo, iigusha neebhokhwe, konke kuchaphazela umsebenzi wamafama weli.

“Ngonyaka ka2020 ixabiso lombona obomvu ngokweetoni yayingamawaka amathathu eerandi, logama itoni enye yeembotyi zesoya yayi ngamawaka amahlanu eerandi itoni,” kutsho uSihlobo.

Ukunyuka kwexabiso lamafutha kuzakwenza ingxaki enkulu kumsebenzi wokuthuthwa kwemithwalo equka umbona neembotyi zesoya eziveliswa ngamafama. Oku kuye kunyanzele amafama ukuba alinyuse ixabiso leemveliso zawo ngaphezu kwesiqhelo.

Kukho ithemba lokuba imozulu ingahle ibentle ngakwicala lamafama kunyaka mali 2023/24. Azikaphumi ngokwaneleyo iziphumo zesivuno sombona sonyaka mali ka2022/23 ngenxa yokuba amafama asaqhuba nokuvuna emasimini.