Ulutsha, ulimo, nenyanga yeSilimela

Inyanga yeSilimela yamiselwa kweli njengenyanga yolutsha ukusukela ngonyaka ka1996, oku kusukela kwimbali yomzabalazo wolutsha ngo1976.

Kweli nqaku sikhangela indima edlalwa lutsha kwezolimo ukusukela oko kwathi kwamiselwa uRhulumente wentando yesininzi.

Kubhutyubhutyu obenziwe nguRhulumente wabantu abamnyama, ukwazile ukumisela izikolo ezifundisa ngolimo.

Lo Rhulumente ukwazile ukuvula iikholeji eziliqela kuzwelonke ezenzelwe ukufundisa ulutsha ngezolimo.

Kananjalo iiyunivesithi zeli zinamasetyana afundisa ngezolimo, kwaye la maziko sele ekhuphe inani elivakalayo labantu abatsha abangene kwezolimo.

Baninzi abantu abatsha abafundela ukuba ngooGqirha bezilwanyana bephuma kweli leMpuma Koloni befunda kumaziko afana neYunivesithi yasePitoli neYunivesithi yaseStellenbosch.

Ulutsha luqalile ukuba ngabanikazi beefama ezinkulu ezivelisa ukutya, logama zikwadala amathuba ukuqasha abanye abantu abatsha.

UDintle Maphala waseMaletswai ungumzekelo womfama osakhulayo osebenze nzima ukumisa ishishini lakhe lezolimo.

Abo basaqalayo kulo mkhakha wezolimo bangafunda okuthile kuye ukuze bakwazi ukukhula ngamandla kwezolimo nokufuya.

USiphesihle Kwetana oyinzalelwane yaseCacadu nosele engumfama ophumelele iimbasa kwifama yakhe eseMthatha Dam, naye ungumzekelo kulutsha olunqwenela ukwenza umahluko kwezolimo.

Singamlibala njani uSihle Maseko waseQoboqobo ngokutsala nzima emisela ishishini lokulima ikhaphetshu phezu komlambo iQoboqobo.

Naye uMaseko uqashe abantu abatsha kwakunye nabantu abadala ukuze bakwazi ukubeka ukutya etafileni.

UWandile Sihlobo yingcali yezoqoqosho ngokukodwa kwezolimo, ucebisa amafama kumanqanaba ahlukeneyo ezolimo ngemicimbi yoqoqosho.

Ngaphandle kokuba engumcebisi ophume izandla, uSihlobo ukwabhale incwadi ebonisa ukungalingani kwezolimo, ebentsisa ukuba amafama anemali ahamba odwa logama amanye asakhulayo adinga lonke uhlobo loncedo.

Oku konke kuthetha ukuba ngenene sele ikho kwaye inkulu indima edlalwa ngamafama alulutsha kwezolimo kuzwelonke nakumaphondo.

Iikholeji ezifundisa izakhono ziyancedisa ukuvelisa la mafama, ukanti nezo zisebenza ngokufundisa izifundo zolimo kuphela nazo zinelazo igalelo.

UGqirha Nandipha Toyota Ndudane uyinxalenye yolu lutsha oluveliswe ngamaziko ezolimo weli.

Ngoku uNdudane usebenza kwimibutho yooGqirha bezilwanyana kwihlabathi ekhuliswe, ekwayimveliso neenkqubo zolutsha kwezolimo.

Oku kuthetha ukuba ngenene ikho kwaye icacile indima edlalwa lulutsha kwezolimo kweli leMpuma Koloni nakuMzantsi Afrika.