Ulwazi ngobisi lwedonki

Umfama esenga idonki.

Ilizwe laseZimbabwe lelinye lamazwe angenalwazi ngenzuzo yobisi lweedonki, koko zisetyenziselwa nje imisebenzi enzima kuphela. Uninzi lwamazwe akumazantsi eAfrika awazi kangako ngamandla akubisi lwedonki ukondla iintsapho nokwenza imali ngaxeshanye.

Inkampani iTawuka Natural Products ephuma kwilizwe laseBotswana ikwilizwe laseZimbabwe ukuncedisa amafama weedonki kweli lizwe ukuze akwazi ukwenza imali ngobisi lweedonki.

UTaolo Sesupo nguMphathi wale nkampani kwaye uqinisekile ukuba ngenene bazakubuphucula ubomi bamafama baseZimbabwe ngokuthengisa ubisi lwedonki.

“Uphando lwakutsha nje lubonisa ukuba ubisi lwedonki ngokwenene liqulethe izithako ezinempilo ezinokunceda abadala nabancinci kwiingxaki zempilo,” kucacisa uSesupo.

Uhambisa athi ubisi lwedonki lunyanga ngoku kodwa iingxaki zomhlaza wesikhumba nezinye ke iingxaki ezihambelana nezikhumba. Amazwe afana neTshayina asebenzisa kakhulu iimveliso zobisi lwedonki kuquka neemveliso zenyama yedonki.

Ubisi lwedonki lilungele ukuthengiswa. UMFANEKISO: TEKINTURKDOGAN

Ngokusebenzisa iimfele zeedonki amaTshayina avelisa izilamba zokunxiba ezikumgangatho ophezulu, ezithi zithengiswe kwihlabathi jikelele.

“IZimbabwe siyibone njengeyona ndawo ilungileyo yokukhulisa ishishini lethu lemveliso yendalo equka ubisi lwedonki, ngoko ke siqale ishishini lokuvelisa ubisi lweedonki apha,” kutsho uSesupo.

Ukusukela kunyaka ka2016, inkampani iTawuka Natural Products iqale ngamandla ukufundisa nokukhuthaza ukusetyenziswa kweemveliso zendalo eziquka ubisi lweedonki eBotswana nakwamanye amazwe akumazantsi eAfrika.

Isonka samasi esenziwe ngobisi lwedonki. UMFANEKISO: ROBERT BROWN

“Sizibophelele kakhulu ekuthengiseni ubisi lwedonki, iisephu zokuhlamba ezenziwe ngeemveliso zeedonki, kwaye siyaqhubeka sisenza uphando ngezinye iimveliso,” kucacisa uSesupo.

Kuthiwa ubisi lwedonki lunezithako ezinamafutha akumyinge ofanelekileyo ukunika impilo kumzimba walowo usebenzisa itshizi okanye ubisi lwedonki.

Amafama eMpuma Koloni azi kancinci ngenzuzo efumaneka ngokuthengisa ubisi lwedonki, idonki ibonwa nje ngesicaka sokwenza imisebenzi enzima kuphela efama.

“Sizimisele ukufundisa amafama weedonki eZimbabwe ukuze abe nolwazi oluphangaleleyo ngenzuzo yokuvelisa ubisi kunye nezinye iimveliso ezivela kwiidonki,” uhambisa atsho uSesupo. Ubisi lwedonki luyafumaneka kwiivenkile ezikhethekileyo eMonti.