Umlawuli omtsha kwiGrain South Africa

UGqirha Tobias Doyer weGrain South Africa.

Utyunjwe nje ngomlawuli omtsha weGrain South Africa uGqirha Tobias Doyer ukuze aqhubele phambili umsebenzi omhle owenziwa leliziko leenkozo.

Usihlalo weGrain South Afrika uDerek Mathews uthi ngenene bathathe esona sigqibo sihle ngokutyumba uGqirha Doyer. Umbutho iGrain South Africa yenza umsebenzi wokukhulisa, ukukhuthaza nokuxhobisa amafama avelisa iinkozo kweli loMzantsi Afrika.

“Siyakuvuyela kakhulu ukutyunjwa kuka Gqirha Doyer ukuba akhokele iGrain South Africa ngeli xesha linzima kangaka kwezolimo,” kutsho uMathews.

Uncome etyibela amava nolwazi lukaDoyer ukuba lizakunceda ukwenza inguqu efuneka ngamandla kumafama eenkozo nemveliso yezolimo ngokubanzi.

“Amava akhe okukhokela, ubuqili bakhe bokucwangcisa izinto azenzayo, nokwenza izinto ezininzi ngexesha elinye zezinye zezakhono axhobe ngazo uDoyer,” kutsho uMathews. Uhambisa athi bamthembe kakhulu ngenxa yemfundo yakhe, ulwazi nezakhono axhobe ngazo.

“UDoyer uphumelele izifundo zakhe zobuGqirha kwiYunivesithi yasePitoli, elo liziko elithembekile ngeendlela zonke ukuvelisa izifundiswa eziphambili kwimicimbi yezolimo,” kutsho uMathews.

UDoyer usebenze nje ngomhlohli kwiYunivesithi yasePitoli, kwaye ukwachithe iminyaka elishumi esebenza kumanqanaba ahlukeneyo kwelaziko.

“UDoyer ukwasebenze nje ngomlawuli oyintloko kwiYunivesithi yaseZambia, amava akhe awathandabuzeki kumsebenzi wakhe azakuwenza kwiGrain South Africa,” uhambisa atsho uMathews.

Le ngxelo ithi umbono kaDoyer ujoliswe ukukhulisa iGrain South Africa ukuze ikwazi ukuguqula iimpilo zabantu boMzantsi Afrika. “Amafama eenkozo, abantu abahlala emaphandleni namanye amahlakani ethu axhomekeke ngamandla kwindlela azakwenza ngayo uDoyer ukukhulisa iGrain South Africa,” ucacisa atsho uMathews.

Ethetha ngokutyunjwa kwakhe uDoyer uthi uzimisele ukwenza konke ukuqinisekisa ukuba amafama ayaxhamla. “Ndikulungele ukubuyela kwakhona kwezolimo ngokusebenza kwiGrain South Africa, kwaye ndizimisele ukuqhubela phambili umsebenzi osele wenziwe,” utsho uGqirha Tobias Doyer.