Umnyadala woboya eMetele

Umnyadala woboya eMetele. UMFANEKISO: BENSTEVENS

IMetele yidolophu ekwiKaroo enye yengingqi ezidume ngokuvelisa uboya obusemgangathweni, ikwaqulathe imbali yemveliso yoboya. Ukusukela ngeminyaka yo1800 ingingqi yeKaroo equka iMetele, Rhafu, Sterterville iSteynsburg nezinye idolophu likhaya kumafama afuya iigusha zoboya neebhokhwe ezivelisa uboya obusemgangathweni.

Lo mnyadala woboya ngowesibini kulo nyaka uqhubeke ukusuka ngomhla wamashumi amabini anesibini ukuya kumhla wamashumi amabini anesihlanu kweyeSilimela. Ezona ziphambili kwinkqubo yalo mnyadala yimibonisa equka umboniso wokutyetywa kwegusha neebhokhwe, ukulungiswa koboya bubekwa kumanqanaba ahlukeneyo.

Amafama akwafundiswa ngomzila ohanjwa buboya xa buthengiswa ukusuka kumfama woboya. Kukwabonisa iimveliso eziphuma eboyeni ezenziwa zinkampani ezahlukeneyo zelizwe loMzantsi Afrika nehlabathi. Ongumlawuli wenye yenkampani eziphambili kwimveliso yoboya uJacobus Le Roux uthi lomnyadala uyabancedisa ukukhulisa iimveliso yoboya.

“Okona kuphambili kulo mnyadala kukuba amafama afumana ulwazi aludinga ngamandla, oluquka ulwazi ngemalike zehlabathi ezithenga uboya,” kutsho uLe Rouxe. Amafama oboya afumana ithuba lokubonakalisa umsebenzi wawo, logama ekwafunda okuthile ngendlela zokuphucula uboya.

Ingcambu zokuveliswa koboya eMzantsi Afrika zikule ngingqi kuba amafama okuqala ukubonisa umdla kwimveliso yoboya akwiKaroo. IMetele ikwaneziko leKholeji eliqeqesha abafundi kwindidi zezifundo, izifundo zokuveliswa kwezilwanyana zikwakho kule Kholeji.

Imbali yalandawo ngokuvelisa uboya yenza ukuba ibeyeyona iphambili ngokuvelisa uboya kuMzantsi Afrika. Uboya obuphuma eMetele nakwiKaroo buthunyelwa eGqberha ukuze bungene ezikhepheni buthunyelwe kumazwe athenga uboya beli lizwe.

“Ngenene iKaroo nengingqi yaseTranskei zezona zihamba phambili kwimveliso yoboya kuzwelonke, siyazingca ngale ndawo,” utsho Le Rouxe.

Kukwakho uqeqesho olulungiselelwe amafama oboya ukuze azi banzi ngemveliso yoboya eMpuma Koloni nakuMzantsi Afrika. “Kukho ucweyo olungena nzulu kwiindidi ngendidi zezinto eziveliswa ngoboya, nako konke umntu anokukwenza ngoboya,” kucacisa uLe Rouxe.

Kwinkampani ezixhase lomsebenzi kukho iOVK, BKB nezinye ezisebenza ngemveliso yoboya. Amafama kulindeleke ukuba abonakalise ubunkunkqela babo kwindlela ezintsha zokuphuculwa kwemveliso yoboya.

Lo mnyadala uqhutyelwa kwifama iDwarsvlei cebukuhle kwidolophu yaseMetele. “Iindlela zakudala nezangoku zokucheba iigusha zizakusetyenziswa xa kubonakaliswa ubuchule bokucheba, abachebi nabo bazakuzuza izipho,” kutsho uLe Rouxe.

URhulumente weMpuma Koloni umanxadanxada ekhulisa, ekhuthaza amafama oboya ukuba akhule kwimveliso yoboya ukuze athathe inxaxheba kwimveliso yoboya. UGqirha Piet Croucamp, Wandile Sihlobo, Ivor Price noJackie May baphakathi kwezithethi ezithe zenza intetho kulo mnyadala.