Umqhaphu ungalinywa eMpuma Koloni

Imveliso yomqhaphu emasimini.
Intsimi yomqhaphu idlisela ngobuhle bayo. UMFANEKISO: DSZC

Kula maxesha okuguquguquka kwemozulu nezinye iingxaki ezihlasela indalo kumele ukuba amafama ingakumbi aweMpuma Koloni aqwalasele ingeniso eyenziwa ngumqhaphu xa ulinyiwe.

Ngaphezu koko iindawo ezininzi eMpuma Koloni ingakumbi ezo zikude nolwandle zingawulima ngempumelelo umqhaphu. Uphando lakutsha nje ngomqhaphu libonisa ukuba uhamba phambili ngengeniso yemali ngaphezu kombona neembotyi zesoya.

Indawo yaseSchweizer-Reneke eMntla Ntshona ihamba phambili ngokuvelisa umqhaphu osemgangathweni. Kuthwa itoni enye yomqhaphu ixabisa ishumi elinesibini lamawaka eerandi, logama umbona uxabisa amawaka amathathu eerandi ngetoni enye.

Iimbotyi zesoya nazo zikha ngaphantsi ngengeniso kumqhaphu kuba zithengiswa ngamawaka asibhozo eerandi itoni enye.

Oluhlobo lesityalo liwuthanda kakhulu umhlaba owomileyo nemozulu eyomileyo, oko kwenza ukuba iMpuma Koloni ibe yenye yeendawo enokulima umqhaphu.

ULouis Olivier ongumphathi weVaalharts Cotton uthi ingeniso yabo ibonakala intle kulo nyaka. “Xa uthelekisa ingeniso ngokweetoni, ihektare enye ingenise imali ekumashumi amabini anesibini amawaka eerandi kulo nyaka mali,” kutsho uOlivier.

UJoseph du Plessis okwangumfama womqhaphu eSchwiezer-Reneke eMntla Ntshona uthi esinye sezizathu zokukhula kwentengiso yomqhaphu kwihlabathi ngumgangatho wawo.

“Sivelisa umqhaphu okwizinga eliphezulu xa uthelekiswa namanye amafama wehlabathi, sihamba phambili kwiimalike zehlabathi,” kutsho uDu Plessis.

Uthi ngenxa yeemeko ezingazinzanga zezopolitiko kweli loMzantsi Afrika amafama kufuneka akhangele ezinye iindlela zokulima.

“Ukwenza ingeniso ngokusekelezelwe kwimalike nemali zamazwe afana neMelika ngedola kungenza umahluko kumfama ngamnye, kufuneka sikhangele iindlela ezintsha zokwenza imali ngezolimo,” kutsho uDu Plessis.

Izityalo zomqhaphu zimelana neyona mbalela yakhe yakwizinga eliphezulu, oku kubonwa nje ngethuba elihle lokulima le mveliso.

“Isityalo somqhaphu siyakwazi ukuzitsalela ngokwaso ukufuma emhlabeni ngezinga eliphezulu, oku kwenzeka lula ngenxa yohlobo leengcambu zomqhaphu,” kutsho uOlivier.

Ubude beengcambu zomqhaphu bufika kumyinge wemitha enye ukubheka ezantsi, oku kwenza ukuba kubelula kuyo ukutsala amanzi emhlabeni.

Ukhula kakuhle ngokukhawuleza umqhaphu kwiindawo ezinobushushu eziquka iindawo ezikumantla nentshona yelizwe loMzantsi Afrika.

“Ixesha elililo lokutyala umqhaphu eMntla Ntshona kusekupheleni kwenyanga yeDwarha, xa utyale ngelo xesha ndiqinisekile ukuba uzakuphumelela umqhaphu wakho,” kucacisa uOlivier.

Umyinge welanga elifika kumashumi amabini anesihlanu, ufanelekile ukukhulisa umqhaphu, kodwa lingegqithi eli zinga lobushushu kumashumi amathathu anesibhozo.