Umsebenzi oncomekayo kaElvis Mali kwezolimo

UElvis Mali obengumsasazi wezolimo eMhlobo Wenene.

Ukuqhuba inkqubo yezolimo kunomathotholo ngomnye wemisebenzi engelula kubasasazi nanjengoko kufuneka ubani axhobe ngolwazi oluhambelana neemfuno zamafama.

UElvis Mali woMhlobo Wenene usasaze le nkqubo ngempumelelo ukusukela oko wathi wangena ezihlangwini zikaSaba Mbixane. Iinguqu ezizayo kuMhlobo Wenene eziqhutywa minyaka le zibangele ukuba lo kaMali athunywe kwezinye iinkqubo, eshiya inkqubo yezolimo.

Impumelelo yakhe kwinkqubo yezolimo ungayiqaphela ngamanani wabaphulaphuli bakhe ngentseni bexoxa imicimbi yezolimo eMpuma Koloni.

Kumaziko amaninzi ohlukeneyo adibana kuwo amafama lisoloko likho igama likaMali, kuthethwa kakuhle ngaye ngamafama. Inkqubo kanomathotholo eqhutywa ngokuncokola namafama, kucetyiswa, kufundiswa amafama, ibubungqina bempulelelo.

“Igalelo lam kumafama eMpuma Koloni ibe lelo lokuqinisekisa ukuba ndibakrobisa kwiinkalwana zonke zolimo,” uzincome watsho uMali.

Enye yeendlela zakhe zokuxhobisa nokufundisa amafama ebehlala emema iingcali kwimikhakha eyahlukeneyo yezolimo kukhuthazwa amafama angabaphulaphuli boMhlobo Wenene.

“Ndikwalisebenzisile ithuba lokuba amafama afumane ulwazi ngokuwadibanisa neenkqubo zokuphuhliswa kolwazi lezakhono zawo, isixhobo sokuqala iyinkqubo yezolimo,” kucacisa uMali.

Uthando, ulwazi nomdla wakhe kwezosasazo luhlutshezwe emva ekhayeni lakhe eMakhanda ngeminyaka yoo1998.

“Ndiqale ukusebenza kunomathotholo ekhaya eMakhanda kwisikhululo sasekuhlaleni iRadio Grahamstown, oko kwandivulela amathuba amaninzi kusasazo,” uthethe watsho uMali.

Uhambisa athi ukungena kwakhe kwinkqubo yezolimo wazibona eyenza ngempumelelo ngenxa yendlela edalwe ngayo.

“Ngethamsanqa ndancedwa kukuthanda kwam ukufunda, kwanokufuna ukwenza izinto ezininzi endinokukwazi ukuzenza,” utsho uMali.

Wenza elombulelo kumafama ngokumxhasa nokumfundisa izinto ezininzi ngezolimo.

“Ndinqwenela ukubulela kubo bonke abo bathe bandixhasa, bandikhulisa ngethuba ndisenza inkqubo yezolimo, ndifunde okuninzi, bendisebushushwini kumafama,” uhambisa atsho uMali.

Uthembisa ukuba uyakuhlala efumaneka ukunika uncedo kumafama ngamaxesha onke.

UGqirha Mfundo Maqhubela ongumphathi kwiziko lophando iDohne eCumakala, uyawungqina umsebenzi omhle kaMali kumafama eMpuma Koloni.

“Ulinene ebelisenza inkqubo yezolimo ngempumelelo, uwafunde lula kakhulu amagama esiwasebenzisayo nenzululwazi yezolimo ngenxa yendlela enza ngayo izinto,” kucacisa uMaqhubela.

Uthi uMali ebenobuqili bokugcina abaphulaphuli benkqubo yezolimo bemamele, behamba nenkqubo yakhe.

“Ebemthanda amafama, oku kungenxa yokuba ebede maxa wambi awatyelele kwiindawo asebenzela kuzo, lo nto ibimenzela isidima kumafama eMpuma Koloni,” kutsho uMaqhubela.

Ukusuka ngecala emva kwentsimbi yesine ekuseni ilizwi likaMali liyaziwa ngamafama athetha isiXhosa kuMhlobo Wenene exhobisa, ecebisa, ekwakhuthaza amafama ukuba aqhubeke nomsebenzi wokuvelisa ukutya.