Ungaxhamla ngokutyala imithi efama

Imithi yendongomana iMacadamia. UMFANEKISO: BHEKI RADEBE

Kula maxesha anzima kangaka kubalulekile ukuba amafama aqalise ukukhangela ezinye iindlela zokubuyisa umdla wawo logama engenisa imali ngezolimo.

Ukutyala imithi kwifama yakho kunenzuzo ngeendlela ezininzi kuba ikhusela okusingqongileyo, kodwa kukwakho necala lokuvelisa ingeniso ngokutyala imithi.

Iingcali zezolimo, amafama wemithi kwakunye neeNjingalwazi zelizwe laseMelika zidibanise iintloko zikhangela amacebo okusebenzisa imithi ukuze kwenziwe ingeniso.

Imozulu eguqukayo elijongene nayo ihlabathi ibangela ukuba amafama anyanzeleke ukuba akhangele amanye amacebo okuphila.

Efama kukho imithi etyalwe ukukhusela umhlaba ekukhukuleni, kukwakho nemithi etyalwe ukuhombisa okanye ukukhusela umoya.

Kodwa iimeko neengxaki zeli xesha zinyanzelisa ukuba umfama akhangele ezinye izizathu zokutyala imithi ingakumbi ezo zinokwenza imali.

Ngaphandle kwamathandabuzo imithi enokwenza imali efama yileyo ivelisa iziqhamo ukuze kutyiwe.

Ezi ziqhamo zingatyiwa ukuze kukhuselwe imali yokuthenga iziqhamo ezivenkileni, koko umfama nosapho lwakhe akhe iziqhamo emithini yakhe.

Iziqhamo ezityiwa ekuseni okanye iziqhamo eziphathwa ngabantwana esikolweni zingangathengwa koko ziphume emthini wefama.

Kaloku amakhosikazi wamafama angalima iziqhamo endaweni yokuthenga iziqhamo ezivenkileni yonke imihla, ingakhuseleka imali ngokulima imithi yeziqhamo efama.

Zininzi ke iindidi zemithi yeziqhamo, eminye kuyo iyahombisa efama ngobuhle bayo nangona ikwaqulethe iziqhamo.

Xa ilinywe yamininzi imithi yeziqhamo, umfama angangenisa imali eninzi ngokuthengisa iziqhamo zakhe kwamanye amafama nakwiimalike ezincinci nezinkulu.

Ngoko ke inzuzo ecacileyo yomfama ngokutyala imithi icacile, kukuba angathengisa angenise imali encedisa eminye imingxilo yakhe yokungenisa imali. Ezi ziqhamo ziphuma kule mithi zithengiswa kumanqanaba ahlukeneyo, zitsho ezingcali.

Amafama asezilalini awalazi okanye awaliboni ixabiso ngokwemali kwiziqhamo ezomisiweyo zithengiswe zingumqwayito. Ukwenza umqwayito ngeziqhamo zakho yenye indlela onokuyisebenzisa ukungenisa imali mfama.

Khumbula kaloku okokuba uninzi leziqhamo ezomisiweyo ziqulethe izakhamzimba ngenxa yokutshiswa lilanga nezinye ke izinto.

Amafama akowethu angazenzela imali ngemithi ngokufunda ukuvelisa izithole zemithi kwangale mithi bayityalileyo. Ipesika ngumzekelo woku, kuba ivelisa izithole ezininzi rhoqo xa kuthe kwanetha imvula.

Ezi zithole ingasisiqalo sakho mfama sokuvelisa izithole zemithi efama yakho kungene imali mfama. Ungahamba uyokufunda banzi ngeendlela zokutyala imithi yeziqhamo ezikhethekileyo mfama. Ukukhangela ulwazi ngeendidi zemithi enokuphumelela kwindawo ohlala kuyo kubalulekile ke mfama.