UseMzantsi Afrika uMphathiswa wezolimo waseSaudi Arabia

UMphathiswa wezolimo nophuhliso lwamaphandle kweli uThoko Didiza ekunye noogxa bakhe baseSaudi Arabia, ephelekwa ngoosekela bakhe uMcebisi Skwatsha noZoleka Capa. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

UMphathiswa wesebe lezolimo nophuhliso lwamaphandle kweli uThoko Didiza wamkele ngokusesikweni uMphathiswa wezolimo welizwe laseSaudi Arabia, uAbdulrahman Abdulmohsen AlFadley.

Othetha egameni lela sebe, uReggie Ngcobo, uthi olu tyelelo lujoliswe ukunabisa amaqhina entsebenziswano kwezolimi phakathi kwala mazwe mabini.

Ilizwe laseSaudi Arabia lelinye lamazwe elingxame labonakalisa umdla wokuba lilungu lendibanisela yeBRICS kunyaka ophelileyo.

UMphathiswa uThoko Didiza noogxa bakhe baseSaudi Arabia. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

“Amagosa aphezulu kwezolimo nakushishino kula mazwe omabini ebeyinxalenye yendibano yabaphathiswa ukuze kuthethwe ngentsebenziswano,” kutsho uNgcobo.

Kulindeleke ukuba lendibano inike ithuba elihle kumafama weli ukuba athumele iimveliso zawo kwilizwe laseSaudi Arabia.

“Ngaphandle koko kukwakho iinjongo zokuba la mazwe mabini adlale indima ebambisene ukuqinisekisa imveliso yokutya okwaneleyo kwihlabathi ngokubanzi,” uhambisa atsho uNgcobo.

Amafama avelisa inyama ebomvu kweli kutshanje avakalise imivuyo emva kweendaba zokuba azakuqalisa ukuthumela inyama ebomvu kwilizwe laseSaudi Arabia.

UMphathiswa wezolimo kweli, uThoko Didiza kunye noMphathiswa wezolimo waseSaudi Arabia, uAbdulrahman Abdulmohsen AlFadley. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

“Amafama aseSaudi Arabia akweli aquka amafama wemfuyo, amafama avelisa iswekile kwakunye nalawo avelisa ukutya okuzinkozo,” kutsho uNgcobo.

Uhambisa athi oku kuzelwe zizivumelwano zorhwebelwano ngemveliso zolimo ebezityikitywe kunyaka ophelileyo phakathi kwala mazwe mabini.

“UbuKumkani belizwe laseSaudi Arabia bungangumhlobo obalulekileyo ngoku kodwa kwimicimbi yorhwebelwano ngeemveliso zolimo zelizwe loMzantsi Afrika,” uhambisa atsho uNgcobo.

Le ndibano yaba baphathiswa yenzeka logama abaphathiswa bezolimo kumazwe embumba yaseYurophu (EU) bebambe indibano namafama ngenxa yoqhankqalazo lwamafama olungapheliyo.

Amafama wamazwe aphantsi kwe-EU aqhuba uqhankqalazo ekhalazela imithetho emitsha emiselwe ngumbutho we-EU kumazwe aseYurophu.