Usuku lwamaqanda

Amaqanda asuka kwifama yeenkukhu kwipakethe egcinelwe ukuthengiswa. Umfanekiso: Tevarak

Umhla weshumi elinesithathu kwiDwarha ngumhla wokuqaphela indima edlalwa ngamaqanda kwintlalo yoluntu namafama amaqanda ngokubanzi.

Amaqanda ayinzuzo kwintlalo ngeendlela ezininzi eziquka impilo kwanokungenisa imali kumafama wamaqanda. Ngenxa yamaqanda amafama adala amathuba emisebenzi kwiintsapho ezininzi ezithi zikwazi ukubeka isonka phezu kwetafile emakhayeni azo. Kumakhaya angaphezu kwezigidi ezingamashumi amathandathu eMzantsi Afrika mihla le iqanda lisoloko likhona ukumnandisa isidlo sakusasa.

Ukusukela ekupheleni kwenyanga ephelileyo kuvakala iindaba zokuba umkhuhlane weenkukhu ohlasela eli loMzantsi Afrika, ingakumbi iphondo laseRhawutini ubangela ukunqongophala kwenyama yenkukhu ingakumbi amaqanda. Iqanda elinye kuthwa liqulathe izakhamzimba ezilushumi elinesithathu nomyinge wegrams ezisixhenxe.

Iqanda lithwele izakhamzimba ezinceda ukwakha umzimba womntu omdala nomncinci, ngoko kubalulekile ukuhlala unalo ekhaya. Liyakwazi ukulwa ukunqongophala kwezakhamzimba ezithile empilweni yomntu.

Iqanda likwadume ngokumumatha icholine encedisa ukukhulisa inqondo kwabasakhulayo. Impilo yamehlo, impilo yesikhumba kwakunye nokuqinisa amajoni omzimba ngokubanzi ngumsebenzi weqanda. Liyakwazi ukwakha nokuqinisa amathambo nezihlunu ngokunjalo.

Ngenxa yengxaki yomkhuhlane weenkukhu ochaphazela amaqanda iSouth African Poultry Association (SAPA) ithembisa uluntu ukuba luqhubeke ukutya nokuthenga amaqanda kuba akhuselekile.

UIzaak Breitenbach weSAPA uthembisa uluntu loMzantsi Afrika ukuba bayiqwalasele ngamandla ingxaki elijongene nayo eli ngenxa yengxaki yomkhuhlane weenkukhu. “Singaqinisekisa uluntu ukuba amaqanda siwathengile kumazwe angaphandle, ngoko awasokuze aphele amaqanda, nenyama yenkukhu ininzi ekwizisele zethu ukuqinisekisa ukuba abantu abasokoli,” kutsho uBreitenbach.

ISAPA imemelela intsebenziswano eqinileyo phakathi kwamasebe kaRhulumente ukuqinisekisa ukuba ilizwe loMzantsi Afrika linamaqanda nenyama yenkukhu eyaneleyo. Ukuqongophala kwamaqanda ekulindelekileyo kubangele ukuba abathengisi banyuse ixabiso leqanda ngamandla kwilizwe loMzantsi Afrika.

Amafama weenkukhu asakhulayo asengxakini yokuhlala esoyikisela ukuhlaselwa sesi sifo nanje ngoko enganazo izixhobo zokuzikhusela iinkukhu zabo.